Nationaal 3 havo proefwerk

1. Nederlands

""Er zijn argumenten te noemen om aan te tonen dat huiswerk maken voordelen heeft. Eén zo'n argument is dat huiswerk veel tijd bespaart in de klas. Er is altijd een gedeelte van het leerproces dat zonder de hulp van een docent gedaan kan worden. De bespaarde tijd kan dan worden gebruikt om moeilijke dingen uit te leggen. Wat ook vóór huiswerk pleit, is het feit dat leerlingen zelfstandig leren werken. Huiswerk kan de motivatie verhogen en eigenschappen als vlijt, plichtsbesef en verantwoordelijkheidsgevoel versterken.''

In welke zin staat de hoofdgedachte van deze alinea?

(a) ""Er zijn .....voordelen heeft.''

(b) ""Eén zo'n .....de klas.''

(c) ""Wat ook .....leren werken.''

(d) ""Huiswerk kan .....verantwoordelijkheidsgevoel versterken.''

2. Engels

a. Translate:

Hier is iemand een geintje aan het uithalen.

b. ""Helpline. Agony aunt Anne Hammond has the answer to all your problems. "I am 21 and a Chinese girl born and brought up in Leeds. I have been asked out by both English and Chinese boys, but have never accepted a date because I have always felt that I lack a proper sense of identity. Now my best friend has got married to a Chinese boy and I'm wondering if I'll ever be able to do the same. I wish I had the knack of getting on with people. I would really like to get to know more boys of my own age, but don't know where tot start. What do you suggest?'''

Met welk probleem zit het Chinese meisje?

(a) Er zijn in haar omgeving te weinig jongens van haar leeftijd.

(b) Er zijn niet genoeg Chinese jongens in Leeds.

(c) Zij is haar beste vriendin kwijtgeraakt.

(d) Zij voelt zich te onzeker om met jongens om te gaan.

3. Frans

a. Zet het werkwoord in de goede tijd en vorm:

vivre elle passé composé

b. Zet in de gebiedende wijs, opdracht of voorstel. Zet er ook een aanspreekvorm bij:

Propose à tes copains de vous installer dans la cantine.

4. Duits

a. Übersetze:

Natuurkunde is mijn lievelingsvak, maar mijn klasgenoten vinden het saai.

b. Ergänze die Endungen:

Ich schrieb jed-- gut-- Freund ein-- lang-- Brief (m.)

5. Aardrijkskunde

Dalgronden noemen we:

(a) grond langs de rivierdalen

(b) zware ondoorlatende klei

(c) bonkveen vermengd met dekzand

(d) komklei vermengd met dekzand

6. Geschiedenis/staatsinrichting

Een Koninklijke Boodschap is:

(a) een briefje van de koningin aan de minister-president.

(b) een briefje van de koningin bij een wetsvoorstel dat naar het parlement gaat.

(c) een briefje van de minister-president aan de koningin.

(d) een rede van de koningin op Prinsjesdag.

7. Wiskunde

Gegeven f:x x² - 5x + 8 en g:x -3x² + 6x + 2

a. Bereken de coördinaten van het snijpunt van g met de Y-as.

b. Bereken de coördinaten van de snijpunten van de grafieken van f en g.

c. Het punt (a,2) ligt op de grafiek van f. Bereken a.

8. Natuurkunde

Een spanningsbron is een apparaat dat

(a) spanning omzet in stroom.

(b) elektrische energie omzet in spanning.

(c) elektrische energie door een stroomkring stuurt.

(d) elektronen maakt.

9. Scheikunde

Als men twee stoffen van elkaar tracht te scheiden door middel van chromatografie, maakt men gebruik van het feit dat deze twee stoffen van elkaar verschillen in

(a) deeltjesgrootte en oplosbaarheid

(b) deeltjesgrootte en dichtheid

(c) adsorptievermogen en dichtheid

(d) adsorptievermogen en oplosbaarheid

10. Katechese/godsdienst (facultatief)

Voor de Joden was de juiste volgorde

(a) leken - tempelslaven - samaritanen - herders

(b) proselieten - saduceëen - priesters - wevers

(c) saduceëen - ezeldrijvers - bastaarden - vondelingen

(d) saduceëen - proselieten - tempelslaven - samaritanen

11. Muziek

Schrijf van ieder voorbeeld op of hier wel of geen afterbeat hoorbaar is. Let op: je hoort ieder voorbeeld één keer.

Het cassettebandje behorend bij vraag 11 wordt slechts na royale vergoeding van kosten toegezonden.

Antwoorden worden niet verstrekt. Iedere zichzelf respecterende NRC Handelsblad-lezer wordt geacht moeiteloos een 3 Havo proefwerk te kunnen maken.

Bovendien: het is mij te moeilijk.