Kok wil ook nieuwe heffingen tegen milieuvervuiling

ROTTERDAM, 9 JAN. Minister Kok (financiën) heeft gisteren in een toespraak op de nieuwjaarsbijeenkomst van de ANWB het kabinetsbeleid verdedigd om het energieverbruik en de milieuvervuiling terug te dringen met nieuwe heffingen. Hij reageerde daarmee op de scherpe kritiek van de grote energie-intensieve bedrijven op deze plannen.

“Nederland heeft de twijfelachtige eer”, zei Kok, “de tweede plaats in te nemen in een groep van tien redelijk vergelijkbare geïndustrialiseerde landen waar het gaat om de vervuiling van het milieu. Dat mogen we niet op zijn beloop laten.”

Naast wetten en regels om het milieu te beschermen is het volgens Kok nodig dat vanaf 1993 wordt overgegaan op milieuheffingen, bijvoorbeeld op grondwaterverontreiniging, bestrijdingsmiddelen of afvalstoffen. “Met regulerende heffingen, met "ecotax-achtige' maatregelen (milieu-belasting) zal het energieverbruik en de milieuvervuiling duurder worden en daardoor het milieu schoner. Ik voeg daar direct aan toe dat zo'n ecotax geen extra inkomstenbron van de overheid mag worden. Het zal zo zijn dat de opbrengsten van dergelijke milieuheffingen, voor zover niet nodig voor milieu-uitgaven, gebruikt zullen worden voor lastenverlichting en met name verlaging van de in Nederland hoge arbeidskosten. Zo slaan we twee vliegen in één klap: een schoner milieu en versterking van de werkgelegenheid.”

Kok bepleitte ook maatregelen om de milieudruk van het wegverkeer te verlichten door een beter openbaar vervoer, andere vormen van collectief vervoer, "schonere' vervoermiddelen en waar mogelijk spreiding van de verkeersdrukte.

De minister van financiën zei verder dat het kabinet de extra aardgasopbrengsten uit export met voorrang wil aanwenden voor de totstandkoming van het Nederlandse traject van de Hoge Snelheidslijn van Parijs naar Amsterdam en de Betuwespoorlijn die de Rotterdamse havens een directe en snelle aansluiting geeft op het Duitse spoorwegnet. “Economisch gezien is een goede Oost-Westverbinding voor ons land immers altijd van groot belang geweest, en dit belang lijkt alleen maar te zullen toenemen,” aldus Kok.