Bouw van omvangrijke vuilverbrandingsoven bij Ypenburg onzeker

LEIDSCHENDAM, 8 JAN. De bouw van een grote en omstreden verbrandingsoven voor huisvuil bij Ypenburg is op losse schroeven komen te staan, nu de eigenaar van het terrein, de gemeente Leidschendam, een definitieve beslissing hierover heeft uitgesteld. B en W van Leidschendam willen eerst de resultaten afwachten van een onderzoek naar alternatieve verwerkingsmethoden en andere lokaties.

Dit besluit viel gisteren na uitlatingen van de milieugedeputeerde van Zuid-Holland, ir. J. van der Vlist. Deze herhaalde in een vergadering van Provinciale Staten dat de vuilverbranding op Ypenburg, vlak bij het verkeersknooppunt Prins Clausplein, na het jaar 2000 overbodig dreigt te worden door een overcapaciteit aan verbrandingsovens in Nederland.

Van der Vlist baseerde zich daarbij op een recent rapport van het landelijk Afvaloverlegorgaan (AOO), waarin een verkleining van de jaarlijkse afvalberg wordt voorspeld. Bovendien zou straks aanzienlijk meer Zuidhollands vuil kunnen worden verbrand bij de AVR (Afvalverwerking Rijnmond) in de Botlek door uitbreiding van dat complex met een zevende en wellicht een achtste oven.

Om de toekomstige vuilverbranding op Ypenburg - een zogeheten geïntegreerde afvalverwerkingsinstallatie of GAVI - te exploiteren, is indertijd op aandrang van het provinciebestuur een samenwerkingsverband van 35 Zuidhollandse gemeenten gevormd: de SAVA. Voorzitter daarvan is milieuwethouder R. Vlaanderen van Den Haag. Hij noemt het in de gegeven omstandigheden, vooral nu Leidschendam zijn medewerking heeft opgeschort, “uitermate onwaarschijnlijk” dat de GAVI snel tot stand komt. Zelfs afstel van het anderhalf miljard gulden kostende project acht hij niet uitgesloten.

Vlaanderen zou daar echter grote bezwaren tegen hebben. “De luchthartigheid”, zegt hij, “waarmee de provincie de GAVI in het zicht van de haven heeft laten stranden, vind ik onverantwoordelijk. Na zes jaar overleg was de zaak immers praktisch rond; op de bouwvergunning na waren alle procedures, inclusief een milieu-effectrapportage, doorlopen en nu moeten we wachten, zonder dat er er harde alternatieven voorhanden zijn.” Vanmiddag zou het SAVA-bestuur na een spoedvergadering officieel op de nieuwe ontwikkelingen reageren.

Enkele kleinere gemeenten in de Haagse agglomeratie, in het bijzonder Rijswijk en Voorburg, verklaarden zich eerder tegen de GAVI, net als een groot aantal particulieren, die zich verzamelden in de actiegroep "Stop Vuilverbranding Ypenburg'. Het verzet wordt gesteund door verenigingen van huisartsen in diverse omliggende gemeenten.

Vorig jaar zomer bracht dr. P.H. van der Meide uit het naburige Nootdorp, bioloog gezondheidswetenschappen bij TNO, op persoonlijke titel een rapport uit onder de titel "Russische roulette met zware metalen uit de GAVI'. Daarin waarschuwde hij voor de verspreiding van cadmium en antimoon, gevaarlijke stoffen die na verbranding van huisvuil via de Pijp in de atmosfeer terechtkomen en vervolgens - tot schade van mens en dier - op de bodem neerslaan.

“Deze zware metalen”, schreef Van der Meide, “zijn zo gevaarlijk wegens hun zeer waarschijnlijk kanker verwekkende eigenschappen, hun schadelijke effecten op de voortplanting en hun vermogen zich op te hopen in levende organismen. Een andere verraderlijke eigenschap van beide stoffen is dat ze niet te vernietigen zijn.”