Milieuheffing kost gezin per jaar 40 gulden

ROTTERDAM, 7 JAN. Een gemiddeld huishouden moet dit jaar ongeveer 40 gulden extra betalen voor zijn aardgasverbruik als het wetsvoorstel voor een hogere verbruikersbelasting (milieuheffing) op brandstoffen door het parlement wordt aanvaard.

Dit heeft de Vereniging van exploitanten van gas(distributie)bedrijven (Vegin) berekend. Vegin-directeur drs G.G. Groenewegen maakte gisteren in zijn Nieuwjaarstoespraak grote bezwaren tegen de nieuwe belasting. Het gaat om een heffing op basis van de Wet Algemene Bepalingen Milieuhygiëne (WABM) die dit jaar voor de kleinverbruikers extra hoog zal zijn omdat de grote, energie-intensieve industrieën door de regering worden ontzien.

Vorige zomer kwam het kabinet met voorstellen om de WABM-heffing drastisch te verhogen. De verdeling stuitte op heftig verzet van een aantal grote bedrijven. Daarna kwam er een nieuw wetsvoorstel dat de kleinverbruiker in 1992 extra wil laten betalen om de gasrekening voor de grootverbruikers niet al te sterk te laten stijgen.

Volgens Vegin-directeur Groenewegen doet de nieuwe heffing, op basis van een milieugrondslag, geen recht aan het beginsel "de vervuiler betaalt'. Bijna de helft ervan moet worden opgebracht door de verbruikers van aardgas, dat van alle fossiele brandstoffen de minste vervuiling veroorzaakt. Groenewegen onderstreepte ook het hoge totaal van heffingen en belastingen dat inmiddels op de gasprijs drukt: per 1 januari van dit jaar is dat 37 procent van de kleinverbruikersprijs van 53,4 cent. Als de nieuwe WABM-heffing doorgaat wordt dat nog 1,5 cent per kubieke meter hoger en stijgt de 37 procent naar bijna 40 procent heffingen en belastingen.

Groenewegen voorziet nog verdergaande stijgingen als er een Nederlandse of Europese milieuheffing bijkomt, zoals de bedoeling is. Hij vindt dat er bij zo'n nieuwe heffing “in elk geval sprake dient te zijn van een rechtvaardige grondslag op basis van milieu-afwegingen”. (Een lagere toeslag voor aardgas dus, dan voor andere, meer vervuilende brandstoffen, red.) Ook mag die nieuwe heffing het Rijk per saldo geen extra inkomsten opleveren, vindt de Vegin-directeur. Dat betekent dus dat de opbrengst van de heffing geheel aan de consument moet worden teruggegeven.

De aardgasafzet van de gasdistributiebedrijven is het afgelopen jaar in vergelijking met 1990 voor het kleinverbruik met 19,6 procent en voor grootverbruikers met 14,8 procent gestegen. Dat kwam omdat 1990 een relatief warm jaar was en 1991 weer een gemiddelde temperatuur kende. Gecorrigeerd voor de temperatuur-invloed was er sprake van een kleine daling, namelijk met 0,2 procent voor het kleinverbruik en 0,9 procent voor het grootverbruik.

Anders dan bij het elektriciteitsverbruik, dat elk jaar met enkele procenten stijgt, is er bij het aardgas sprake van een zekere energiebesparing. Dat effect is groter dan de procentuele daling doet vermoeden, omdat in deze cijfers geen rekening is gehouden met de groei van het aantal gasaansluitingen in Nederland met ongeveer 100.000 per jaar. Navraag leert dat het gemiddelde verbruik van huishoudens en kleine zakelijke verbruikers (tot een totaal van 170.000 kubieke meter per jaar - huishoudens verstoken gemiddeld 2.300 kubieke meter) daalde van 2.968 kubieke meter in 1990 tot 2.917 kubieke meter in 1991. Dat is een vermindering van 1,7 procent.