DNB garandeert tot 40.000 gulden

De Nederlandsche Bank heeft met ingang van 1 januari 1992 het maximum uitkeringsbedrag inzake de Collectieve Garantieregeling onverandere vastgesteld op 40.000 gulden.

Dit geldt voor de driejaarsperiode van 1-1-1992 tot 1-1-1995. Over de driejaarsperiode van 1-1-1989 tot 1-1-92 bedroeg het maximum eveneens 40.000 gulden. De ontwikkeling van het indexcijfer van de lonen gaf geen aanleiding tot verhoging van het maximumbedrag.

De Collectieve Garantieregeling is een garantie tot terugbetaling voor op naam gestelde schuldvorderingen (in guldens of in andere valuta) die natuurlijke personen, verenigingen en stichtingen hebben op bankinstellingen die onder toezicht staan van De Nederlandsche Bank. Dit houdt in dat als een onder toezicht staande bankinstelling onder de noodregeling (een vorm van surséance van betaling voor banken) zou worden geplaatst, of failliet zou worden verklaard, De Nederlandsche Bank aan elke van de onder de garantieregeling vallende schuldeisers éénmaal een bedrag zal uitkeren ter grootte van zijn vordering, met een maximum van 40.000 gulden.