Groningen laat beslag leggen op recreatiepark

GRONINGEN, 3 JAN. Het college van B en W van de gemeente Groningen heeft beslag laten leggen op het in aanbouw zijnde vakantiebungalowpark "Het Tonselse Dorp' tussen Harderwijk en Ermelo. Hiermee wil het verhinderen dat er materiaal wordt verwijderd dat onder de hypotheek valt.

De Gemeentelijke Kredietbank (GKB) verschafte de opdrachtgever van de bouw van twee bungalowparken op de Veluwe, Het Verscholen Dorp BV, 10 miljoen hypotheekkrediet. Eerder weigerde het college, dat de beslissingsbevoegdheid overnam van de in december geschorste GKB-directeur B. Ketelaar, een aanvullend krediet van 2,5 miljoen.

De Groningse wethouder van financiën, P. Huisman zegt een faillissement van Het Verscholen Dorp BV - de eigenaar van de recreatieparken Het Verscholen Dorp en Het Tonselse Dorp tussen Ermelo en Harderwijk - niet uit te sluiten. Huisman: “Onze eigen onderzoekscommissie is met de zaak bezig en daarnaast hebben we een second opinion van deskundigen uit de bankwereld gevraagd hoe reëel de taxaties zijn geweest en hoe de prognose is van de bedrijfsvoering.”

“Als hypotheekhouder zijn wij eigenaar van de onderpanden bij een faillissement”, aldus Huisman. “Dat wil niet zeggen dat er geen schade zal zijn. De grote vraag is of er wordt afgelost. Zo niet, dan kun je tot verkoop overgaan. Van essentieel belang daarbij is of de taxatierapporten goed zijn. Zijn die goed dan hoef je er niet te veel op te verliezen, zo niet dan schiet je er bij in.”

De GKB blijkt opmerkelijk veel zaken te hebben gedaan met J.C. Lammers. Deze is zowel directeur van het congrescentrum Americahal in Apeldoorn, waaraan de GKB 5,5 miljoen leende, als bemiddelaar voor Het Verscholen Dorp BV. Aan het in aanbouw zijnd recreatiecentrum Het Loo in Oldebroek verstrekte de GKB een hypotheek van 4,4 miljoen gulden. Directeur van dit park is A.G.M. Vonk, die op hetzelfde adres woont als Lammers. Het Verscholen Dorp BV is eigendom van het echtpaar Hamstra-Van den Dragt uit Harderwijk.

Niet bekend

De Gemeentelijke Kredietbanken (vroeger vaak Volkskredietbanken geheten) zijn gemeentelijke instellingen met een sociale doelstelling. Ze verstrekken, aldus een woordvoerder van de Nederlandsche Bank, zogeheten consumentenkrediet, leningen aan mensen die bij commerciële banken niet kunnen lenen omdat ze onvoldoende kredietwaardig zijn.

Of de Groningse Kredietbank zijn boekje te buiten is gegaan door te lenen aan commerciële bedrijven, kon hij niet zeggen. De Nederlandsche Bank houdt volgens de Wet Toezicht Kredietwezen toezicht op de commerciële banken en de Kredietbanken vallen expliciet buiten die wet. “Die beschermt de crediteuren van de banken. De Gemeentelijke Kredietbanken hebben maar één crediteur en dat is de gemeente”, aldus de woordvoerder. Met andere woorden: die moet zijn eigen instellingen controleren.

Waarom de controle op het vastgestelde kredietplafond bij raadsbesluit van 1987 achterwege bleef is Huisman een raadsel. “Dat valt moeilijk te verklaren. Het is een punt dat goed moet worden uitgezocht. Het kredietplafond blijkt niet goed te zijn vastgesteld. Het besluit is niet door Gedeputeerde Staten goedgekeurd en formeel niet in werking getreden. GS hebben een brief gestuurd aan het college van B en W, waarin stond dat de verordening anders moest. GS hadden vooral technische bezwaren, voornamelijk over de bevoegdheden van de directeur.” De brief is echter pas onlangs gevonden.