Ministerie worstelt met ruimte voor ambtenaren

DEN HAAG, 2 JAN. De rijksoverheid dreigt in de knoop te komen met normen die het ministerie van sociale zaken hanteert voor de hoeveelheid vierkante meter waarop kantoormedewerkers voor hun werkplek recht hebben. Met ingang van 1 oktober 1992 bedraagt die norm wettelijk minimaal 9 vierkante meter. De Rijksgebouwendienst gaat echter uit van 8 vierkante meter en heeft dat tot uitdrukking gebracht in indeling van de werkruimten in het nieuwe ministerie van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (VROM).

De dienstcommissie milieubeheer (een soort ondernemingsraad voor ambtenaren) heeft deze kwestie inmiddels bij de Raad van State aangekaart. Zij hoopt op een spoedige uitspraak van de raad, omdat het ministerie van VROM binnenkort definitieve beslissingen neemt over de verdeling van de werkruimten van het nieuwe gebouw. Het nieuwe ministerie, dat staat tegenover het Centraal station in Den Haag, wordt in de loop van dit jaar in gebruik genomen en zou plaats moeten bieden aan ruim 3.000 ambtenaren. Wordt de dienstcommissie in het gelijk gesteld, dan moet dit aantal wellicht worden verkleind, omdat dan minder ambtenaren in één kamer kunnen worden gehuisvest. Al eerder werd bekend dat niet alle VROM-ambtenaren die nu zijn verspreid over diverse gebouwen in Den Haag en omgeving, in de nieuwbouw kunnen worden ondergebracht. Inmiddels heeft het ministerie besloten het complex aan het Willem Witsenplein in Den Haag, waar nu de rijksplanologische dienst is ondergebracht, als dependance aan te houden.

Volgens een woordvoerster van het ministerie van sociale zaken kan er over de norm geen misverstand bestaan: die bedraagt 9 vierkante meter aan "eigen' ruimte per ambtenaar. Zij geldt voor alle kantoorgebouwen, zowel de bestaande als de nieuwe. Op dit moment loopt nog een overgangsperiode van twee jaar. De arbeidsinspectie kan toezien op de toepassing van de norm.

Bij de dienstleiding van VROM, van welk ministerie de Rijksgebouwendienst een onderdeel is, bestaat de indruk dat de dienstcommissie de norm te strikt wil hanteren. Voor het nieuwe gebouw is behalve met een ruimte van 8 vierkante meter rekening gehouden met 3 à 4 vierkante meter aan "externe' ruimte, bestemd voor vergaderingen en dergelijke.