Energieheffing jaagt bedrijven over de grens

ROTTERDAM, 2 JAN. Heffingen van 25 procent of meer op brandstoffen en elektriciteit, die tot Nederland beperkt blijven, tasten de concurrentiepositie van veel Nederlandse energie-intensieve bedrijven ernstig aan. Op termijn zullen die bedrijven daardoor uit Nederland verdwijnen.

Dit blijkt uit een nog vertrouwelijke voorstudie, verricht in opdracht van de Commissie-Wolfson, die de regering in februari advies zal uitbrengen over de haalbaarheid van zogenoemde regulerende energieheffingen. Daarmee wordt beoogd energiebesparing af te dwingen door de prijzen voor brandstoffen fors te verhogen.

Verplaatsing van grote, energie-intensieve bedrijven naar het buitenland zal volgens de voorstudie ingrijpende gevolgen hebben voor de Nederlandse economie. Bovendien zal dat niet bijdragen tot een oplossing van het mondiale milieuprobleem, vooral wat betreft de uitstoot van koolstofdioxyde (CO2) dat vrijkomt door het verstoken van oliebrandstoffen en aardgas.

Bij de energie-instensieve sectoren gaat het om de grootste industrieën in Nederland, zoals raffinaderijen, chemische fabrieken, kunststofproducenten, Hoogovens, zink- en aluminiumsmelterijen en de papierindustrie. Het effect van een puur Nederlands heffingensysteem begint volgens de studie met een sterke vermindering van de winstmarges en kasstromen. Daardoor worden de investeringen tot het hoogstnoodzakelijke beperkt en worden “ironisch genoeg” ook de investeringen in de technologie van energiebesparing de dupe.

Ook wanneer niet voor een Nederlandse maar voor een Europese heffing op energie wordt gekozen, zal de concurrentiepositie van een groot aantal bedrijfssectoren worden aangetast, zegt de studie. Dat geldt in het bijzonder voor de positie op markten buiten de EG. Maar ook binnen de EG zullen bedrijven die produkten maken waarvan de meerkosten door de heffing hoger zijn dan de prijs voor import van buiten de Gemeenschap in moeilijkheden komen.

Die problemen worden pas weggenomen wanneer overheden op een of andere manier compensatie bieden aan de getroffen bedrijven voor de verschillen in kostprijs ten opzichte van landen waar geen energieheffing geldt. Gebeurt dat niet, dat dreigt bij een Europese heffing een omvangrijke verplaatsing van energie-intensieve bedrijven naar buiten de Gemeenschap.