BELASTINGEN EN SOCIALE ZEKERHEID IN 1992; UITKERINGEN AOW -AWW; VOOR-OORTSE BEDRAGEN

Bruto per maand/Vakantiegeld bruto per maand

AOW Gehuwde bejaarden met een

partner van 65 of ouder

968,34

58,94 Gehuwde bejaarden met een

maximale toeslag 1936,68 117,87 Gehuwden zonder toeslag en

ongehuwde bejaarden 1396,84

82,52 Ongehuwde bejaarden met

kind tot 18 jaar 1741,78 106,09

Toelichting:

Het AOW-pensioen voor gehuwden is netto gelijk aan 50 procent van het netto minimumloon als beide partners 65 jaar of ouder zijn. Het netto pensioen van een gehuwde met een partner jonger dan 65 jaar en van een ongehuwde is gelijk aan 70 procent van het netto-minimumloon.

Eénouder-gezinnen ontvangen een pensioen, dat netto gelijk is aan 90 procent van het netto minimumloon. Het gaat hier om ouderen die ongehuwd zijn en een kind hebben dat jonger is dan 18 jaar voor wie zij kinderbijslag ontvangen.

De gehuwde gepensioneerde met een partner jonger dan 65 jaar kan een toeslag op het ouderdomspensioen ontvangen, die afhankelijk is van het inkomen van die jongere partner. Van dit inkomen wordt een deel buiten beschouwing gelaten. Deze vrijlating bedraagt 15 procent van het bruto-minimumloon met inbegrip van de overhevelingstoeslag (356,92 gulden) en een derde deel van het meerdere aan bruto inkomsten. Wat daarna overblijft wordt in mindering gebracht op de toeslag. Bij een bruto inkomen van de jongere partner van meer dan 1166,68 gulden (met inbegrip van de overhevelingstoeslag) bestaat geen recht meer op een toeslag.

De maximale toeslag bedraagt 539,84 gulden bruto per maand.

AWW

Weduwen met kind tot 18 jaar

2400,92 152,88 Weduwen zonder kind tot 18 jaar

1744,62 107,02 Wezen tot 10 jaar

558,28

34,25 Wezen van 10 tot 16 jaar

837,42

51,370 Wezen van 16 tot 27 jaar 1116,56

68,49

Toelichting:

Weduwen jonger dan 65 jaar betalen alle premies volksverzekeringen zelf, in tegenstelling tot bejaarden die geen premies AOW, AWW en AAW verschuldigd zijn. De bruto weduwenpensioenen liggen daarom hoger dan de bruto ouderdomspensioenen.

Het pensioen van een weduwe met een kind tot 18 jaar is netto gelijk aan het minimumloon. Voor weduwen zonder kinderen tot 18 jaar, is het pensioen netto gelijk aan 70 procent van het minimumloon.

Ook weduwnaars kunnen op een weduwenpensioen aanspraak maken, als zij aan dezelfde voorwaarden voldoen als weduwen.

VOOR-OORTSE BEDRAGEN

AOW

Gehuwden, partner ouder dan 65

878,30

58,68 Gehuwden met toeslag

1756,60 117,34 Gehuwden zonder toeslag en

ongehuwden

1222,12

82,16 Ongehuwden met kind tot 18 jaar

1580,33 105,60

Toelichting:

De maximale toeslag op het ouderdomspensioen van de gehuwde gepensioneerde met een partner jonger dan 65 bedraagt 534,48 gulden bruto per maand.

AWW

Weduwen met kind tot 18 jaar

1767,58 121,04 Weduwen zonder kind tot 18 jaar

1230,62

84,74 Wezen tot 10 jaar

393,80

27,12 Wezen van 10 tot 16 jaar

590,70

40,68 Wezen van 16 tot 27 jaar

787,60

54,23

Toelichting:

Behalve de pensioenbedragen zoals die zijn vermeldt in het bovenste deel van deze tabel, worden ook fictieve pensioenbedragen vastgesteld zoals ze zouden hebben gegolden als het belastingstelsel twee jaar geleden niet was veranderd (na advies van de Commissie Oort). De reële pensioenbedragen worden daartoe verminderd met een fictieve overhevelingstoeslag.

Deze zogenoemde "vóór-Oortse AOW-AWW-bedragen' zijn in tweeërlei opzicht van belang. In de eerste plaats kunnen deze bedragen worden gehanteerd bij de berekening van de pensioenaanspraken. Zo wordt voorkomen dat de verhoging van de AOW-AWW-uitkering op grond van de Oort-maatregelen zou leiden tot een kleiner aanvullend pensioen. In de tweede plaats kunnen deze "vóór-Oortse bedragen' worden gebruikt bij de vaststelling van het franchisebedrag, waarover geen premies voor aanvullende pensioenen worden geheven.