COIC voortaan in hotels en golfbanen

De te Curaçao gevestigde Canada Overseas Investment Corporation (COIC) bericht dat nu de hypotheekbelangen geheel zijn afgestoten, de vennootschap zal worden getransformeerd in een investeringsmaatschappij die zich zal richten op de hotelsector en op "leisure' activiteiten (vrijetijdsbesteding).

Gedacht wordt aan exploitatie van golfbanen en dergelijke. Met een groep investeerders is overeenstemming bereikt over inbreng van activa tegen uitgifte van aandelen, waardoor het eigen vermogen van COIC met 30 miljoen gulden zal toenemen. Tijdens een medio maart in Amnsterdam te houden informatievergadering zullen de plannen worden gepresenteerd. Aandeelhouders die zich in de nieuwe opzet niet kunnen vinden, zal de mogeljkheid worden geboden om uit te treden en tenminste 30 Canadese dollar per cumulatief preferent aandeel te ontvangen. Dit vertegenwoordigt volgens het bestuur van COIC de getaxeerde opbrengst die zij zouden hebben ontvangen indien voor liquidatie was gekozen. Het bestuur handhaaft haar verwachting dat de winst over 1991 op ongeveer 500.000 Canadese dollar zal uitkomen. De intrinsieke waarde van de op de parallelmarkt van de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerde cumulatief preferente aandelen zou eind dit jaar op ongeveer 36 Canadese dollar uitkomen. Het ligt in de bedoeling om de beursnotering te handhaven. De meest recente beurskoers was 29,20 Canadese dollar.