Advies: sluit groot deel van Wad voor mosselvisserij

UTRECHT, 27 DEC. De Natuurbeschermingsraad vindt dat zeventig procent van de Waddenzee voor kokkelvisserij moet worden gesloten. Dat zegt de raad in een ongevraagd advies aan staatssecretaris Gabor (natuurbescherming). De bewindsman had eerder al toegezegd dat in "aanzienlijke delen' (ongeveer tweederde deel) van de Waddenzee de kokkelvisserij uit natuurbeschermingsoogpunt moet worden geweerd.

Volgens de Natuurbeschermingsraad vormt het verbod dat zij voorstelt een acceptabel compromis tussen het internationale natuurbeschermingsbelang en het economisch belang van de vissers. Zij worden volgens de Raad niet al te ernstig getroffen omdat het verbod alleen de ondiepe delen van het Waddengebied treft en in de diepere delen gevist zou kunnen blijven worden.

In november werd van Nederlandse kant bij het drielandenoverleg in Esbjerg (Denemarken) over het beheer van de Waddenzee toegezegd dat de schadelijke effecten van de kokkelvisserij beperkt zullen worden. Deze politieke uitspraak moet nog worden uitgewerkt in een Structuurnota Zee- en Kustvisserij van het ministerie van landbouw, natuurbeheer en visserij. Daarin zal ook worden voortgebouwd op de uitgangspunten van het Natuurbeleidsplan, de Derde nota waterhuishouding en de Planologische kernbeslissing Waddenzee. Ook internationale verplichtingen, voortkomend uit de "Ramsarconventie' over waardevolle kustgebieden, spelen daarbij een rol.

De Natuurbeschermingsraad meent nu dat alle droogvallende platen in de Waddenzee verboden gebied voor de mosselzaadvisserij moeten worden en dat zeventig procent van het Waddengebied permanent voor de kokkelvisserij moet worden gesloten. De af te sluiten gebieden zouden volgens de Natuurbeschermingsraad in het oostelijke deel van de Waddenzee, rondom het vogeleiland Griend en langs de kust van het vaste land en de eilanden moeten liggen.