TNO meet in Rijnmond grote uitstoot van benzeen

ROTTERDAM, 23 DEC. Uit metingen die TNO boven Rijnmond heeft verricht blijkt dat er bijna tien maal zoveel benzeen wordt uitgestoten dan tot nu toe werd aangenomen. Benzeen is kankerverwekkend. Er zijn echter geen aanwijzingen dat de concentraties waaraan de bevolking is blootgesteld zijn toegenomen. Het ministerie van VROM heeft TNO opdracht gegeven een vervolgonderzoek te verrichten naar de oorzaak van deze verschillen.

De TNO-metingen zijn rond het middaguur gedaan met een vliegtuig. Uit deze metingen werd geconcludeerd dat de uitstoot van benzeen in Rijnmond 24 ton per dag zou bedragen. Tot nog toe werd uitgegaan van een dagelijkse uitstoot van 2,6 ton. De manier van meten in een vliegtuig verschilt echter hemelsbreed van de meest gangbare methode, die leidt tot jaargemiddelden. Omdat die gegevens niet direct vergelijkbaar zijn, vallen er nog geen conclusies uit te trekken. “Het is hooguit een indicatie dat er iets aan de hand is”, zegt een woordvoerder van TNO.

Het RIVM heeft in 1982- 1983 een jaar lang benzeen gemeten op een meetpunt in Vlaardingen vlakbij een drukke weg. Verkeer is de belangrijkste bron van benzeendamp in de lucht. Bij die meting kwam men tot een jaargemiddelde van 9 microgram per kubieke meter. Sinds midden vorig jaar verricht het RIVM systematisch benzeenmetingen met het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit. De eerste resultaten komen op een gemiddelde van 4,6 microgram per kubieke meter in Rijnmond, maar de resultaten zijn nog niet compleet genoeg om daarin een trend te kunnen onderscheiden, aldus D. Onderdelinden van het Laboratorium voor Luchtonderzoek van RIVM. Voor een sterke stijging van de benzeenconcentratie vond het RIVM geen aanwijzingen.

Het vervolgonderzoek van TNO, waarvan de resultaten de tweede helft van januari beschikbaar komen, moet meer duidelijkheid scheppen in de aard van de discrepanties. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de uitstoot rond het middaguur veel hoger is dan gemiddeld over de dag, niet alleen omdat er meer verkeer is en alle fabrieken op volle toeren draaien, maar ook omdat de temperatuur hoger is. Ook is het mogelijk dat er meer benzeen dan werd aangenomen uit hoge pijpen komt. Dan komt het wel in monsters die met een vliegtuig zijn genomen, maar verspreidt het zich over een groot gebied zodat de directe omgeving niet onevenredig wordt belast.