Wallage wil regeling voor leerachterstanden op scholen beperken

DEN HAAG, 21 DEC. Staatssecretaris Wallage (onderwijs) wil de groep kinderen met leerachterstanden waarvoor basisscholen extra geld krijgen, beperken.

Dat kan ertoe leiden dat de groepen op basisscholen met veel van dergelijke kinderen, groter worden.

Wallage heeft deze week in een brief aan de Tweede Kamer aangekondigd een wijziging van de zogeheten "gewichtenregeling' voor te bereiden. In deze regeling krijgen scholen extra geld voor verschillende groepen leerlingen met leermoeilijkheden, zoals allochtonen, schipperskinderen en kinderen van een ouder met een lage opleiding. De meeste scholen gebruiken dit extra geld vaak om de groepen te verkleinen.

Uit evaluaties dit voorjaar bleek dat het onderwijsvoorrangsbeleid nauwelijks helpt. Met name de taal- en rekenresultaten van allochtone leerlingen in het basisonderwijs blijven nog steeds ver achter bij het landelijk gemiddelde. Ook kinderen van wie beide ouders een lage opleiding hebben, presteren duidelijk lager. Het extra geld zou daarom meer gericht moeten worden op deze groepen, aldus de onderzoekers.

Mede daarom heeft Wallage nu besloten de regeling aan te scherpen en alleen kinderen van wie beide ouders bijvoorbeeld slechts lagere school hebben, een extra "gewicht' toe te kennen. De beperking levert ongeveer zeventig miljoen gulden op. Dat geld is volgens een woordvoerder van het ministerie geen bezuiniging maar zal opnieuw worden ingezet voor het onderwijsvoorrangsbeleid. Hoe precies is nog niet duidelijk. Op dit moment bereidt een commissie onder leiding van oud-minister van onderwijs Van Kemenade een advies voor over de vraag hoe het geld gerichter kan worden ingezet. De commissie komt volgend voorjaar met haar rapport.