Ritzen houdt vast aan bindend studie-advies

ROTTERDAM, 19 DEC. Minister Ritzen (onderwijs) wil het universiteiten en hogescholen toch mogelijk maken studenten aan het einde van het eerste studiejaar een bindend studie-advies te geven.

Zij kunnen studenten de verdere toegang tot een studie dan ontzeggen als deze in het eerste jaar onvoldoende hebben gepresteerd. De minister heeft daartoe gisteren bij de Tweede Kamer een wijziging van de toekomstige Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) voorgesteld.

De Raad van State heeft zeer scherpe kritiek op deze nota van wijziging. In zijn advies hanteert de raad de op één na meest negatieve formulering. Volgens de Raad biedt het wetsvoorstel onvoldoende garantie dat de universiteiten en hogescholen de studenten in de propaedeuse een adequaat en behoorlijk georganiseerd onderwijsprogramma aanbieden. Bovendien betwijfelt hij of het voorstel wel goed uitvoerbaar is en vreest de Raad voor erg veel extra bureaucratie. De minister stelt de universiteiten en hogescholen, aldus de Raad, voor een “nagenoeg onuitvoerbare opdracht”.

Volgens Ritzen reageert de Raad van State overtrokken. Hij wijst erop dat de universiteiten en hogescholen ook nu al verplicht zijn om studenten aan het einde van het eerste jaar een studie-advies te geven. Bovendien worden ze straks niet verplicht om dat advies een bindend karakter te geven, maar krijgen ze alleen de mogelijkheid daartoe aangeboden. Door het bindend studie-advies eventueel geleidelijk in te voeren hoeven er volgens de minister geen uitvoeringsproblemen te ontstaan.

De nota die Ritzen aan de Raad van State voorlegde wijkt sterk af van die welke hij eerder publiceerde. In die oude versie konden studenten van een opleiding worden weggestuurd wanneer werd verwacht dat ze hun opleiding niet zouden kunnen afmaken.

In de nu ingediende nota van wijziging geldt als criterium voor verwijdering dat de student een minimum-aantal studiepunten, en eventueel een aantal kernvakken, niet heeft gehaald. De norm waaraan een student in elk geval in het eerste jaar moet voldoen dient vooraf te worden bekendgemaakt. Na een negatief advies kunnen de studenten elders hun studie voortzetten of een andere studie kiezen.

Uit recent onderzoek blijkt dat een meerderheid van de studenten die een negatief studie-advies krijgen daaraan gevolg geeft. Van de studenten die dat niet doen haalt aan de universiteiten vervolgens nog ruim negentig procent de propaedeuse. Overigens blijkt uit dat ook dat zo'n veertig procent van de eerstejaarsstudenten geen studie-advies krijgt.