Parijs wijst compromis over GATT van de hand

PARIJS, 19 DEC. De Franse regering wijst het compromis af dat directeur-generaal Arthur Dunkel van de GATT heeft voorgesteld om de impasse in de Uruguay-ronde te doorbreken.

Premier Edith Cresson zei gisteren dat het voorstel van Dunkel “de Amerikaanse opvattingen ondersteunt en geen rekening houdt met de Europese belangen, noch op het gebied van de landbouw noch op andere gebieden”. Cresson wordt in haar opvatting gesteund door president Mitterrand die tijdens de wekelijkse ministerraad zei dat de Europese Gemeenschap “nee moet zeggen”.

Maandag komen de ministers van buitenlandse zaken van de EG-landen in een speciale vergadering bijeen om een standpunt te bepalen over het voorstel van Dunkel, dat voorziet in een beperking van de (gesubsidieerde) landbouwexport door de Europese Gemeenschap.

De Franse minister van landbouw, Louis Mermaz, zei gisteren dat tegenover deze beperking geen Amerikaanse tegenprestatie wordt gesteld. “Dit zou leiden tot een aanzienlijke economische verzwakking voor Frankrijk en de Europese Gemeenschap”, aldus Mermaz. Hij herinnerde eraan dat de Verenigde Staten 50 procent van hun landbouwproduktie exporteren tegen de EG slechts 20 procent. Volgens het compromis-Dunkel kan Amerika zijn aandeel (in de landbouwexport) uitbreiden ten koste van Europa. Dat is onaanvaardbaar, aldus minister Mermaz.

De Franse regering staat onder sterke druk van de Franse georganiseerde landbouw, die elke concessie aan de Verenigde Staten afwijst. Raymond Lacombe, de voorzitter van de overkoepelende federatie van de Franse boeren FNSEA wees er gisteren op dat de Franse landbouwexport in 1990 voor 50 miljard franc bijdroeg aan de Franse handelsbalans. Een van de drie hectare Franse landbouwgrond wordt ge exploiteerd voor export op de wereldmarkt. Het compromis-Dunkel zou tien miljard franc minder exportinkomsten opleveren en veertig procent van de Franse akkerbouw treffen, aldus Lacombe.