Kamer tegen korten op voorzieningen voor welzijnswerk

DEN HAAG, 18 DEC. Met name de ouderenbonden en opvangvoorzieningen moeten bij de bezuinigingen voor volgend jaar op de begroting van het ministerie van WVC meer worden ontzien.

Een meerderheid in de Tweede Kamer eiste dat gisteren van minister d'Ancona tijdens de behandeling van het onderdeel welzijn op de begroting van WVC.

De fracties van PvdA en CDA dienden gisteren een reeks wijzigingsvoorstellen in. De grootste besparing die de coalitiepartners afwijzen, is die van zes miljoen gulden op maatschappelijke opvangvoorzieningen, zoals blijf-van-mijn-lijf-huizen en voorzieningen voor dak- en thuislozen. Ook de VVD wil deze bezuiniging van tafel. PvdA, CDA en VVD eisten dat ook de voorgenomen korting van 500.000 gulden op het Landelijk Centrum Vrijwilligerswerk ongedaan wordt gemaakt. De ouderenbonden moeten hun activiteiten onverkort kunnen voortzetten, vindt een Kamermeerderheid. De korting van 600.000 gulden op hun subsidie moet dus van tafel. De Kamer vindt deze bezuiniging in strijd met de vele beleidsvoornemens op het gebied van ouderen, zoals die vorig jaar door verscheidene departementen werden neergelegd in de nota Ouderen in tel.

De bezuiniging op het CNV-jongerenwerk moet volgens CDA en PvdA worden gehalveerd tot 150.000 gulden. Datzelfde bedrag is volgens een Kamermeerderheid nodig om de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen het hoofd boven water te laten houden. Minister d'Ancona zou het volgens een Kamermeerderheid met een subsidie van enkele miljoenen guldens ook mogelijk moeten maken dat Scouting Nederland de Europese Jamboree (1994) en de Wereldjamboree (1995) organiseert.

Kamerlid Middel (PvdA) onderstreepte dat overheidsbeleid op het gebied van welzijn een bittere noodzaak blijft, ondanks geluiden de taken van het rijk op dit gebied op te heffen. “Als dit zou gebeuren, ontstaan ook bij ons Engelse toestanden naar het recept van Thatcher. Dan wordt de onderkant van de samenleving aan zijn lot overgelaten”, aldus Middel. Evenals zijn collega's van VVD en CDA sprak hij zijn waardering uit voor de nota Welzijnsbeleid in de jaren negentig die d'Ancona onlangs presenteerde. Daarin worden de kerntaken van WVC op het gebied van welzijn beschreven.

Met deze nota heeft d'Ancona volgens het Kamerlid Lankhorst (Groen Links) een bom gelegd onder haar eigen ministerie. “De kerntaken van welzijn worden geformuleerd zonder samenhang met volksgezondheid en cultuur. Van enige integratie en samenhang is geen sprake.”