Directeur Kredietbank in Groningen geschorst

GRONINGEN, 18 DEC. De directeur van de Gemeentelijke Kredietbank (GKB) in Groningen is geschorst door het college van B en W. Uit een eerste onderzoek naar de wijze van kredietverstrekking door de GKB op de commerciële markt blijkt dat de directeur “zijn bevoegdheden in meerdere zaken te buiten is gegaan”. Over de preciese aanleiding voor de schorsing wil het college niets kwijt.

Twee weken geleden raakte de directeur al enkele bevoegdheden kwijt. Aanleiding daartoe was het bekend worden van een verstrekking van een hypotheek van 16,8 miljoen gulden aan een bedrijf voor de financiering van een melkfabriek. Het college ging weliswaar schoorvoetend akkoord met de hypotheekverstrekking, maar besloot tegelijkertijd een onderzoek in te stellen naar de door de GKB gehanteerde normen en criteria bij de verstrekking van commerciële kredieten en de rol van eventuele tussenpersonen.

Vanaf 1985 is de GKB zich behalve op het verstrekken van sociale kredieten ook gaan toeleggen op commerciële activiteiten, zoals het geven van kredieten aan individuele burgers en bedrijven. De afgelopen jaren kregen steeds meer bedrijven echter een krediet. Het college van B en W stelt voorlopig voor het GKB-krediet te beperken tot vijftien miljoen gulden per jaar met een maximum van 600.000 gulden per transactie.

De resultaten van het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door een gemeentelijk onderzoeksteam, worden begin volgend jaar verwacht. Afhankelijk van de uitkomst wordt eventueel besloten tot een extern onderzoek. De dagelijkse leiding bij de GKB is overgenomen door de directeur beleid van de dienst sociale zaken en werkgelegenheid.