Verlies beloopt 66 miljoen; Vastgoedfonds Rodamco boekt 441 miljoen af

ROTTERDAM, 17 DEC. Rodamco, het onroerend-goedfonds van de Robeco Groep, heeft zijn panden in de eerste negen maanden van het boekjaar met 441 miljoen moeten afwaarderen. Het fonds heeft in deze periode 66 miljoen gulden verlies geleden. De waardedaling in Engeland is nog groter dan Rodamco drie maanden geleden verwachtte.

Het afgelopen weekeinde maakte het bestuur van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) bekend voor tien jaar een strategisch samenwerkingsverband met Rodamco aan te willen gaan, ondanks verzet daartegen van de eigen deskundigen van het ABP. Uit die afspraken vloeit voort dat Rodamco de komende tien jaar 2,5 miljard gulden voor het ABP belegt. Het ABP koopt zich in boven de beurskoers. In de eerste negen maanden van vorig jaar kocht Rodamco voor 2,3 miljard gulden eigen aandelen in op de beurskoers.

Rodamco meldt vandaag dat op de indirecte beleggingen een verlies is geleden van 386 miljoen gulden in de eerste negen maanden van het 1 maart begonnen boekjaar. Het indirecte beleggingsresultaat bestaat uit waardeveranderingen van het onroerend goed, koersverschillen op aandelen in portefeuille en valutaverschillen.

Het directe beleggingsresultaat, dat bestaat uit netto-huurinkomsten, dividenden en interest, verminderd met beheerskosten en rentelasten, kwam uit op 300 miljoen gulden positief.

De afwaardering van onroerend goed geschiedde vooral in Groot-Brittannië. De portefeuille daar werd 279 miljoen minder waard. Dat komt overeen met een waardevermindering van 13,5 procent, tegenover 10 procent in het eerste halfjaar en 23 procent in het boekjaar 1990-91. Rodamco zei na de publikatie van de halfjaarcijfers begin november dat de waardevermindering van het Britse onroerend goed in de tweede helft van het boekjaar minder dan 10 procent zou bedragen.

Het onroerend goed in de Verenigde Staten werd 3,6 procent (134 miljoen gulden) minder waard en dat op het Europese vasteland daalde 1,1 procent (23 miljoen gulden) in waarde.

De intrinsieke waarde van het aandeel Rodamco is in de eerste negen maanden van het boekjaar gedaald van 66 tot 64,90 gulden. Het ABP heeft bedongen dat Rodamco het pensioenfonds indien nodig uitkoopt tegen intrinsieke waarde. In september vorig jaar stopte Rodamco met het inkopen ter beurze van de aandelen zodra die onder de (dagelijks vastgestelde) intrinsieke waarde dreigden te komen.

De beurskoers van Rodamco, die aantrok op het bericht dat het ABP een klein deel van haar belang via de beurs zou verwerven, noteerde aan het eind van de ochtend zeven dubbeltjes minder op 58,30 gulden.

De aandelen Rodamco werden in 1979 op de beurs geïntroduceerd tegen 50 gulden per stuk.