Kosto bereid tot uitstel uitwijzing hongerstakers

DEN HAAG, 17 DEC. Staatssecretaris Kosto (justitie) is bereid de uitzetting van hongerstakende Vietnamese asielzoekers op te schorten, indien de Tweede Kamer daar om vraagt.

De bewindsman liet dit gistermiddag tijdens een persconferentie weten in reactie op het voorstel van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer om een "adempauze' in te lassen voor de Vietnamezen, zodat zij weer voedsel tot zich nemen en overleg mogelijk is over andere landen waar zij heen zouden kunnen.

Kosto zei ook dat de recente uitzetting van vier hongerstakende Vietnamezen en 43 Russissche joden geen afbreuk doet aan zijn humane asielbeleid. De staatssecretaris liet doorschemeren dat het geen gemakkelijk besluit was geweest. “Toen ik aantrad heb ik niet kunnen bevroeden dat ik ooit joden zou uitzetten naar Israel. Maar ik kon geen termen vinden om hen toe te laten. Ze voldeden niet aan de voorwaarden en er waren ook geen klemmende redenen van humanitaire aard.”

Kosto vond het uitzetten van de afgewezen asielzoekers ook niet inhumaan gegeven het feit dat zich onder de Russen een vrouw van 78 en een baby van acht maanden bevonden. “Toegeven aan gevoelens kan vrij catastrofale gevolgen hebben. Dan zet ik kranen open. Natuurlijk gaat het mij aan het hart, maar ik moet vastberaden doen wat ik moet doen. Bovendien: als ik van mijn eigen regels zou afwijken, alsof ik een een soort feodaal machthebber was die naar eigen oordeel kan handelen, verdwijnt de gelijke behandeling. Dat zou pas inhumaan zijn.”

Over de Vietnamese asielzoekers zei Kosto dat hongerstaking geen geëigend middel is om wijziging van het beleid af te dwingen. “Het staat iedereen vrij zich van het middel te bedienen, maar het dient geen enkel redelijk doel. Als mensen gaan hongerstaken kan het niet zo zijn dat zij daarmee zelf klemmende redenen van humanitaire aard creëren. Het beleid wordt er niet door gewijzigd.”

De bewindsman studeert op de mogelijkheid de hongerstakers te dwingen voedsel op te nemen. Maar tot nu toe heeft de medische wereld hier bezwaar tegen aangetekend. Een beslissing hierover zal in elk geval in overleg met de minister van WVC moeten worden genomen, aldus Kosto.

Hij wees erop dat er in Oost-Europa circa 250.000 Vietnamezen verblijven, van wie velen naar het Westen willen. In Israel zijn volgens Kosto vele duizenden Russische joden, die niet allemaal werk kunnen vinden. Ook de mogelijke toestroom van deze mensen naar Nederland achtte hij niet gewenst. “Het Nederlandse asielbeleid is niet verhard. Als het gaat om ons imago in het buitenland, luidt de boodschap dat wij niet over ons laten lopen.”