Kamer schrapt bezuiniging jeugdhulp

DEN HAAG, 17 DEC. De Tweede Kamer is unaniem van mening dat het onverantwoord is opnieuw het mes te zetten in de jeugdhulpverlening. De bezuinigingen in deze sector, die oplopen tot 55 miljoen gulden in 1993, gaan ten koste van de capaciteit van de instellingen. Minister d'Ancona (WVC) legt zich neer bij de wens van de Kamer niet verder te bezuinigen op jeugdhulpverlening en zal minister Kok van financiën door het parlement voorgestelde alternatieven voorleggen.

Dat bleek gisteravond tijdens een debat dat de Kamer met d'Ancona en staatssecretaris Kosto (justitie) voerde over het jeugdwelzijnsbeleid. Vanuit de Kamer werden verscheidene suggesties aangedragen voor andere bezuinigingen. In enkele gevallen betrof het geld dat bij andere departementen zou moeten worden weggehaald, omdat Kamer noch minister verdere mogelijkheden zien om te bezuinigen op de begroting van WVC. Alternatieven voor de bezuiniging op jeugdhulpverlening, die onderdeel is van overeengekomen besparingen in de zogenoemde Tussenbalans, zouden vanmiddag worden ingediend bij de behandeling van de WVC-begroting.

Het Tweede-Kamerlid Vliegenthart (PvdA) herinnerde aan het voorstel dat de coalitiepartners PvdA en CDA tijdens de Algemene Beschouwingen in oktober hadden gedaan, waarbij jeugdhulpverlening werd ontzien. Beide partijen gaven toen het kabinet de opdracht het overhevelen van taken naar provincies en gemeenten uit te breiden. Dat zou genoeg geld opleveren om het tekort te dekken dat ontstaat door het ongemoeid laten van de jeugdhulpverlening. Aan deze oplossing kleeft volgensd'Ancona één probleem: niet eerder dan in 1994 wordt een besparing bereikt.

Verscheidene woordvoerders wezen er op dat de afgelopen jaren ruim 20 procent op het budget van de jeugdhulpverlening is bezuinigd. Alleen al in de internaten zijn zo'n 2.600 plaatsen verdwenen. “De problemen van de jongeren nemen echter bepaald niet af”, aldus Vliegenthart. Bij een toenemend aantal zwerfkinderen, de groeiende problematiek van groepen allochtone jongeren en het aantal jongeren met extreme gedragsproblemen is volgens haar eerder het tegendeel het geval. “Bezuinigingen zijn niet verdedigbaar”, aldus het PvdA-Kamerlid aan het adres van haar partijgenoten d'Ancona en Kosto.

Het Tweede-Kamerlid Lankhorst (Groen Links) hield de bewindslieden uitspraken van Joop den Uyl uit 1986 voor. De oud-leider van de PvdA zei toen al dat er met bezuinigingen op het jeugdwelzijn kritische grenzen waren overschreden.