Milieupolitiek krijgt prioriteit van Groen Links

AMSTERDAM, 16 DEC. Groen Links heeft op haar tweede partijcongres, vrijdag en zaterdag in Amsterdam, uitdrukkelijk prioriteit gegeven aan milieupolitiek boven linkse gelijkheidsidealen. Hiermee is de nieuwe realistische en ecologische koers van het partijbestuur en de Kamerfractie ondersteund.

Tegelijkertijd is echter het radicaal-linkse imago niet verloren gegaan en hield het congres, tegen de wil van het partijbestuur, vast aan een aantal "klassieke' linkse idealen.

Het voor de vernieuwing belangrijkste deel van het Manifest, dat bepaalde: “Het economisch beleid is niet langer bepalend voor de inhoud van het milieubeleid, maar ecologische politiek bepaalt de grenzen van het economisch beleid”, werd met een ruime meerderheid aanvaard. De kritiek op dit principe: boven andere te verheffen”; “geen krimpscenario!”, had geen effect. Het enige wat deze opposanten bereikten, was dat naast ecologische politiek en maatschappelijke rechtvaardigheid, óók democratisering, het recht op behoorlijke bestaanszekerheid en het “verzet tegen uitbuiting en onderdrukking van groepen en volkeren” als doelstellingen van Groen-Linkse politiek werden vastgelegd. De prioriteit voor de milieupolitiek bleef gehandhaafd. Een afwijzing van zijn koers zag het partijbestuur er dan ook niet in. “Het bewijst dat we geen fundamentalistische milieupartij zijn”, was de laconieke vaststelling van vice-voorzitter J. Lagendijk.

Het partijbestuur had van te voren gesteld dat “inkomensnivellering geen doel op zich” is. Wel moest de voor het milieu noodzakelijke daling van de consumptie gepaard gaan met “herverdeling van werk en inkomen”. De financiële offers zouden volgens het partijbestuur “vooral” door midden- en hogere inkomensgroepen moeten worden gebracht. Deze afwijzing van inkomensgarantie en -verbetering voor de laagstbetaalden bracht zaterdag het congres in rep en roer. De Amsterdamse bedrijfspastor A. Harrewijn wierp de cynische vraag op of Groen Links zich nu alleen nog tot de "bovenmodalen' richt. “Ik heb in mijn werk te maken met de verbittering van de mensen die in armoede leven. Waarom toch altijd dat zuinige mondje van Groen Links als het om armeren gaat? De basis van Groen Links moet zijn de onderkant van de samenleving, de maffen, de wereldverbeteraars. Laat de dubbelmodalen maar op D66 stemmen.”

Onder groot gejuich en met een overweldigende meerderheid bepaalde het congres "uitdrukkelijk' dat, hoewel de consumptie terug moet, de positie van de laagstbetaalden niet alleen beschermd maar ook verbeterd dient te worden. “En wel door een drastische, gelijktijdige nivellering in de algemene inkomens- en belastingsfeer na te streven.” “We hebben te maken met een sociaal congres, het sociale wordt niet als annex van het milieu beschouwd”, stelde Tweede-Kamerlid Ina Brouwer tevreden vast. “Het congres is iets linkser dan we nodig vonden, maar dat geeft niet”, reageerde Lagendijk.