"Niet bezuinigen op sociale vernieuwing'

DEN HAAG, 12 DEC. Binnenlandse Zaken moet de bezuiniging van tien miljoen gulden op het fonds sociale vernieuwing ongedaan maken. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer spoorde minister Dales (binnenlandse zaken) daartoe gisteravond aan.

Een motie van GPV-afgevaardigde Schutte werd door alle partijen behalve door het CDA ondertekend.

Met de motie onderstreepte de Kamer aan het slot van de begrotingsbehandeling van binnenlandse zaken zijn wens dat sociale vernieuwing prioriteit hoort te krijgen van het kabinet.

Oorspronkelijk zou het fonds sociale vernieuwing een omvang moeten krijgen van 1,7 miljard. Voor 1992 bedraagt de optelsom van alle rijksuitkeringen die gemeenten in deze brede doeluitkering kunnen opnemen 670 miljoen.

Dales wees de veronderstelling dat er weinig voortgang is met de sociale vernieuwing, met kracht van de hand. Het is volgens haar onjuist te stellen dat het kabinet voor een bedrag van een miljard gulden te kort schiet. Zo komt bijvoorbeeld in totaal 700 miljoen gulden via andere regelingen ten goede aan de sociale vernieuwing. Volgens de minister wijzen ook de feitelijke activiteiten in de gemeenten op succesvol kabinetsbeleid. Vorige week concludeerde de projectgroep Sociale Vernieuwing onder leiding van J. Schaefer dat het proces op rijksniveau dreigt te verzanden.

Verscheidene woordvoerders hadden Dales verweten dat de wet sociale vernieuwing te traag tot stand komt. De minister bracht daar tegenin dat het kabinet juist om de sociale vernieuwing in de praktijk zo snel mogelijk van de grond te krijgen “niet de hoogste voorrang gegeven heeft aan de totstandkoming van een wet, maar zijn er wel veel convenanten afgesloten”.

Ook de stelling van de minister dat sociale vernieuwing zo'n succes is in de gemeenten, was eerder door diverse Kamerleden in twijfel getrokken. In september wezen tweehonderd verontruste wethouders op het gevaar dat sociale vernieuwing ook in de gemeenten tot stilstand komt als de verschillende departementen niet meewerken. Volgens Dales waren de gemeentebestuurders slechts bevreesd dat de belangstelling voor de sociale vernieuwing zou ondersneeuwen door de Tussenbalans.