Economiedebat

In de slotalinea van het artikel "Medezeggenschap prikkelt prestaties' (NRC Handelsblad, 7 december): schrijft redacteur Cees Banning “Op dit moment "plust en mint' men op het ministerie van financiën aan een budgettair neutrale variant.

En met een achterstand van ten minste vijf jaar heeft Nederland een fiscale winstdelingsregeling. Een kleine stap is weer gezet op de weg van grotere betrokkenheid van werknemers bij het management.''

Helaas is de situatie in Nederland veel slechter dan voorgesteld. De overheidsvertegenwoordigers in de Stichting van de Arbeid hebben in de nota "fiscale faciliëring resultaatafhankelijke beloningsvormen' (oktober jl. aan het kabinet aangeboden), een negatief oordeel uitgesproken over deze fiscale winstdelingsregeling.

Dit oordeel van de overheidsvertegenwoordigers is onbegrijpelijk. Het Centraal Planbureau heeft immers berekeningen uitgevoerd voor het wetsontwerp Vermeend (dat voorziet in fiscale tegemoetkomingen van winstdelingsregelingen) en de genoemde nota. Fiscale faciliëring van winstafhankelijk loon leidt volgens het Planbureau op termijn tot een positief effect voor de Nederlandse overheidsfinanciën en de economie, zoals a) matiging van kostenstijging door lagere algemene loonrondes met gunstige effecten voor zwakkere bedrijfssectoren en de overheid (die dan minder besteedt aan ambtenaren en uitkeringsgerechtigden); b) positieve effecten voor de produktie en investeringen van bedrijven.

Ook de vakbeweging is in feite tegen fiscaal-vriendelijke winstdelingsvormen door in de nota te bepleiten; “een heffing bij de werkgever op het netto uit te keren bedrag die zo hoog is dat er (in vergelijking met de situatie dat eenzelfde netto bedrag als regulier loon zou worden uitbetaald) voor de overheid geen substantiële derving aan belastinginkomsten ontstaat.”

De afwezigheid van fiscale stimulansen van winstdelingsregeling werkt ook door in het aandelenbezit van Nederlandse werknemers: juist door fiscaal geheel of gedeeltelijk vrijgestelde beloningsvormen kan aandelenbezit verworven worden. Nederlandse werknemers lopen thans vèr achter bij hun Europese collega's in Frankrijk, Engeland en de VS, waar fiscaal vrijgestelde winstdelingsregelingen en aandelenbezit bij werknemers belangrijke onderdelen zijn geworden van het loon. Het wordt tijd dat Nederlandse politici hun positieve mening over werknemersparticipatie in wetgevingsdaden omzetten.

    • Mr. A. Voûte