Vakcentrale FNV schrapt 40 banen

ROTTERDAM, 4 DEC. De vakcentrale FNV is van plan ruim 40 van de 210 arbeidsplaatsen te schrappen en zich te concentreren op een beperkter aantal taken.

Dit voorstel zal het bestuur van de vakcentrale nog deze maand voorleggen aan de voorzitters van de aangesloten FNV-bonden en de ondernemingsraad. Dit heeft het bestuur van de vakcentrale vanmorgen bevestigd.

De voorgestelde reorganisatie volgt in grote lijnen het advies van de werkgroep "Meerjarig prioriteitenkader'. In september raadde deze werkgroep in haar nota "Minder beter' aan dat de FNV haar taken drastisch moest beperken tot de beleidsterreinen arbeid en inkomen. De "brede vakbeweging' zou plaats moeten maken voor een "verdiepte' FNV, die slagvaardiger en efficiënter zou moeten gaan werken. De werkgroep borduurde hiermee voort op de kritiek die de afgelopen jaren van de zijde van de FNV-bonden is geuit op hun vakcentrale in Amsterdam. Daarin klonk door dat de bonden concrete belangenbehartiging voor de leden meer prioriteit wilden geven ten koste van de FNV als brede maatschappelijke organisatie.

Op basis van dit advies stelt het FNV-bestuur voor een aantal taken te schrappen. Volkshuisvesting, consumentenbeleid, sociaal beleid in ondernemingen, onderwijs, technologie, energie en vrede en veiligheid zouden als afzonderlijke beleidsterreinen moeten verdwijnen.

Plaatselijke FNV-afdelingen, die zich vaak met deze gebieden bezighouden, hebben grote bezwaren tegen de reorganisatie. “Maatschappijhervorming” kan volgens de afdelingen als doelstelling uit de FNV-statuten worden geschrapt.

Het FNV-bestuur wil ook de organisatiestructuur veranderen. De kernorganisatie moet onder een driehoofdige directie komen te staan. Scholingsinstituut, centrum ondernemingsraden en rechtskundige dienst vormen samen met de kernorganisatie een “holding”, waarvoor een managementteam de verantwoordelijkheid moet dragen.