Rutten: stelsel sociale uitkeringen onhoudbaar

DEN HAAG, 4 DEC. De aanzetten voor een bezuiniging op de sociale uitkeringen schieten op korte termijn tekort. Op langere termijn dreigt de sociale zekerheid als gevolg van de vergrijzing zelfs onbetaalbaar te worden.

Prof.dr. F.W. Rutten, voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, schijft dat in zijn nieuwjaarsartikel in het blad Ondernemersvisie van het KNOV.

Rutten voorspelt dat over de maatregelen om het ziekteverzuim terug te dringen een zwarte-pietenspel tussen de sociale partners zal losbarsten, dat de lonen in de marktsector meer zullen stijgen dan nu wordt aangenomen waardoor de uitkeringen ook sterker omhoog moeten en dat minister Kok als het maar even tegen zit kan fluiten naar zijn verlaging van het financieringstekort met 2,5 miljard gulden per jaar.

Op den duur - na de eeuwwisseling - zal de verhouding tussen mensen met een uitkering (inclusief aow) en mensen met betaald werk die die uitkeringen uit premies moeten betalen “tot volstrekt onhoudbare hoogte” worden opgestuwd, aldus Rutten, die zich baseert op prognoses van het ministerie van sociale zaken.

Om te voorkomen dat dit schrikbeeld op zowel korte als iets langere termijn realiteit wordt, stelt Rutten een reeks van matregelen voor. Er moet een mini-stelsel komen voor uitkeringen bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en eventueel ook werkloosheid. Daardoor kunnen de uitkeringen met acht miljard gulden omlaag.

De vut moet geleidelijk worden afgeschaft, werken boven de 65 jaar moet worden bevorderd.

De uitkeringen worden slechts verhoogd met het inflatiepercentage. Welvaartsverbetering in lijn met de werknemers in het bedrijfsleven zit er niet meer aan vast. Het minimumloon - en dus de uitkeringen op minimumniveau - wordt bevroren.

Pensioenregelingen worden “versoberd”. Tenslotte moeten vrouwen worden aangemoedigd betaald werk te zoeken door betere belastingfaciliteiten voor kinderopvang.