CDA wil van Kosto strenger toezicht op afgewezen asielzoeker

DEN HAAG, 4 DEC. De Tweede-Kamerfractie van het CDA wil dat staatsecretaris Kosto (justitie) strengere maatregelen neemt om te voorkomen dat afgewezen asielzoekers zich aan uitzetting onttrekken. CDA-kamerlid J. Krajenbrink zei dat gistermiddag tijdens een mondeling overleg over het nieuwe asielzoekersbeleid.

“Een sluitend systeem krijg je niet”, zei Krajenbrink na afloop van het overleg, “maar je kunt wel drempels opwerpen om te voorkomen dat ze in de illegaliteit verdwijnen.” De CDA-afgevaardigde denkt hierbij aan strengere controle en zelfs inrichting van aparte vleugels in de nieuwe Onderzoeks-en opvangcentra die kunnen worden afgesloten.

Kosto meent zover echter niet te kunnen gaan in het nieuwe opvangsysteem. Daarvoor is inrichting van aparte centra voor afgewezen asielzoekers nodig, aldus de staatssecretaris, en die heeft de Kamer in het asielzoekersdebat van eind augustus, begin september afgewezen.

Kosto wilde wel toezeggen een “intensievere meldingsplicht” in de centra vorm te geven. Volgens de bewindsman lenen de opvangcentra zich niet voor de strenge controle die Krajenbrink wenst. “Om in ieder opvangcentrum een hoek af te sluiten, daartoe zie ik geen mogelijkheden”, aldus Kosto.

Krajenbrink kenschetste het probleem van de afgewezen asielzoekers als het grote knelpunt van het nieuwe opvangsysteem, dat per 1 januari van kracht moet worden. Justitie heeft de bevoegdheid om asielzoekers die niet in Nederland kunnen blijven beperkende maatregelen op te leggen. In afwachting van hun uitzetting kunnen zij worden gedwongen binnen de grenzen van de vestigingsplaats van het opvangcentrum te blijven of zelfs binnen de poorten van het centrum. Controlemaatregelen of dwangmiddelen heeft justitie echter nauwelijks, zo gaf ook Kosto toe.

Gisteren stemden de EG-ministers voor immigratiezaken in met een harmonisatie van het asielbeleid in de lidstaten zoals neergelegd in een rapportage van de Ad hoc groep immigratie. Deze groep van topambtenaren heeft voorstellen gedaan om te komen tot onder meer centrale opslag van vingerafdrukken van asielzoekers, en een gezamenlijke benadering van duidelijk ongegronde asielverzoeken.