Opslag vingerafdrukken asielzoekers onderzocht

DEN HAAG, 3 DEC. De EG-ministers belast met immigratiebeleid zijn gisteren in Den Haag overeengekomen een studie te laten uitvoeren naar de haalbaarheid van centrale opslag van vingerafdrukken van asielzoekers. Uitwisseling van persoonsgegevens van asielzoekers gebeurt sinds twee jaar al op bilaterale basis tussen EG-landen onderling.

De centrale opslag van vingerafdrukken van asielzoekers, nodig om na te gaan of een asielzoeker elders reeds een procedure heeft lopen, is een van de onderwerpen in een rapport van de Ad hoc-groep immigratie van de Europese ministerraad waarmee de immigratie-ministers gisteren in grote lijnen hebben ingestemd.

In het rapport wordt onder meer gepleit voor een versnelde behandeling van de asielverzoeken van personen uit zogeheten veilige landen, zoals bij voorbeeld de voormalige oostbloklanden. Verder willen de ministers een informatiecentrum (“clearing house”) inrichten voor het bijeenbrengen van gegevens over bijvoorbeeld nationale asielwetgeving in de lidstaten, de situatie in de landen van herkomst, en voor de uitwisseling van statistische gegevens. Het informatiecentrum zou een hulpmiddel kunnen zijn om het asielbeleid ook daadwerkelijk Europees te harmoniseren, aldus de Ad hoc-groep immigratie.

In het rapport wordt verder de nadruk gelegd op maatregelen om de oorzaken van migratie zoveel mogelijk tegen te gaan. Met name de economische- en financiële hulp aan landen in Oost-Europa en Noord-Afrika zou hiertoe moeten worden uitgebreid.

Het werkprogramma dat gisteren werd aangenomen wordt op de top in Maastricht aan de Europese Raad voorgelegd. Een woordvoerder van minister Hirsch Ballin (justitie) noemde het gisteren van belang dat er nu een stap voorwaarts wordt gedaan, naar een “totaal migratiebeleid in Europees verband”.