Adviesorganen gezondheidszorg kleiner in aantal

DEN HAAG, 3 DEC. Het kabinet heeft besloten het aantal grote adviesorganen in de gezondheidszorg de komende jaren terug te brengen van vijf tot drie. Dat blijkt uit het ruim een half jaar later dan gepland tot stand gekomen kabinetsstandpunt over de adviesorganen dat vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Omdat de overheid in de toekomst uitsluitend randvoorwaarden zal stellen op gebieden waarover het College voor Ziekenhuisvoorzieningen (CvZ) en het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg (COTG) adviseren - de planning van voorzieningen, bouw- en prijsbeleid - zullen beide instanties opgaan in andere adviesorganen of worden verzelfstandigd.

Het kabinet vindt een nieuwe opzet van de adviesorganen noodzakelijk omdat die beter past bij de toekomstige structuur van het ziektekostenstelsel. De kabinetsplannen op dat gebied moeten in 1995 leiden tot een voor iedereen verplichte ziektekostenverzekering. In het nieuwe stelsel krijgen patiënten, verzekeraars en aanbieders van zorg (ziekenhuizen, artsen, thuiszorg-organisaties) meer verantwoordelijkheden en plaatst de overheid zich op een grotere afstand. Daarom moet ook de adviesstructuur sober en gestroomlijnd zijn, aldus het kabinet.

Als de stelselwijziging in 1995 volgens plan is voltooid zijn er nog drie grote advies- en uitvoeringsorganen: Gezondheidsraad- Wetenschappelijke Adviesraad Volksgezondheid (GR-WAV). Een wetenschappelijk adviesorgaan dat moet adviseren over de stand van de wetenschap op het gebied van de volksgezondheid en over scenario's uit de Volksgezondheids Toekomst Verkenning die het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne in Bilthoven gaat opstellen.

Raad voor de Volksgezondheid (RVV). Een orgaan voor inhoudelijke advisering bij de voorbereiding van overheidsbeleid, vanuit het gezichtspunt van belanghebbende partijen. Een deel van de huidige functies van de Nationale Raad voor de Volksgezondheid (NRV) en het College voor Ziekenhuisvoorzieningen (CvZ) gaan hierin op. De RVV moet volgens het kabinet alleen bestaan uit direct belanghebbenden: consumenten en patiënten, beroepsgroepen, zorgaanbieders en verzekeraars.

Raad voor de Zorgverzekering (RZV). Dit is een advies- en uitvoeringsorgaan voor het verzekeringsbeleid van de overheid, waarin een deel van de taken van de Ziekenfondsraad en eventueel enkele taken van het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg opgaan. De meeste taken van deze raad liggen op het terrein van de verzekeringswetgeving, zoals voorlichting, het toetsen van verzekeringspolissen, bemiddelen bij conflicten over verzekeringsvoorwaarden, beheer van de centrale kas (waarin alle inkomensafhankelijke ziektekostenpremies terechtkomen die over de ziektekostenverzekeraars worden verdeeld).