Autonomie is een universele behoefte

Derk-Jan Eppink en Floris van Straaten (16 november) zetten in "Hobbyisme kenmerkt ontwikkelingshulp' vraagtekens bij de noodzaak en de juistheid van het Vrouwen- en ontwikkelingsbeleid van DGIS.

"Wij, een groep vrouwen uit de Derde wereld, en onderwerp van de discussie, voelen ons genoodzaakt te reageren. Pogingen om via ontwikkelingshulp de Derde wereld te moderniseren hebben zich in het verleden vaak geconcentreerd op technologische en wetenschappelijke innovaties. Daarbij is de invloed van deze vernieuwingen op de cultuur van de ontwikkelingslanden genegeerd. Eveneens is binnen de ontwikkelingspraktijk vermeden om de onderdrukkende culturele patronen en normen voor bepaalde groepen in de maatschappij, waaronder vrouwen, ter discussie te stellen.

Wij, vrouwen uit de Derde wereld erkennen dat sekse-ongelijkheid per land en streek verschillende vormen kan aannemen. In sommige landen worden de pogingen om te komen tot gelijkheid en dus tot een hervorming van de verhoudingen tussen vrouwen en mannen algemeen geaccepteerd, door vrouwen èn mannen. De resultaten daarvan zijn zichtbaar in veranderde wetgeving en beleidsverandering op verschillende terreinen zoals voor het onderwijs en werkgelegenheid.

In andere landen is erkenning van de discriminatie van vrouwen pas in een beginstadium. Desondanks krijgt de strijd tegen deze discriminatie grote steun van vrouwen uit verschillende klassen en rassen. Wij zelf hebben kritiek op het concept van "culturele eigenheid'. Vrouwen zien dat als dekmantel die door mannen gebruikt wordt om de door hen gedomineerde structuren en instituties in stand te houden. Op deze wijze wordt de hoofdzaak tot veranderingen tegengewerkt.

Wij vechten voor erkenning op economisch en politiek niveau. Maar niet in de laatste plaats eisen we dat vrouwen geaccepteerd worden als ménsen met gelijke rechten. Autonomie, gezien als een individueel recht van alle mensen om te beslissen over eigen leven en lichaam, is een universele behoefte .

Familieverbanden spelen een fundamentele rol in onze samenlevingen, maar dan moeten deze verbanden wel een plaats zijn waar mensen ondersteuning kunnen vinden, zowel vrouwen als mannen. Het is onjuist om te veronderstellen dat vrouwen onderdrukkende familieverbanden in stand wensen te houden!

De strijd voor gelijkheid tussen de seksen wordt ook in de geïndustrialiseerde landen gevoerd. Voor een succesvolle hervorming van de samenleving waarin mannen en vrouwen hun rechten en plichten gelijkelijk delen is het essentieel dat vrouwen en mannen uit het Noorden en Zuiden gezamenlijk hun strijd voortzetten. In dat opzicht zijn de Nederlandse ontwikkelingsinspanningen een instrument om dat doel te bereiken.

  • Rinske van der bij
  • Ana Salazar
  • Dominicaanse Republiek
  • Antonia Acosta
  • Elisabet Dasso
  • Nelly Stromquist