Milieuheffing

Volgens Nobellaureaat Solow dienen milieuheffingen te worden gebruikt voor milieuverbetering.

De argumenten waarmee professor B.M.S. van Praag op de opiniepagina (NRC Handelsblad, 24 oktober) deze stelling verder onderbouwt zijn steekhoudend en tonen overtuigend aan dat oneigenlijk gebruik van milieuheffingen (niet of slechts gedeeltelijk bestemd voor milieuverbetering) een heilloze ontwikkeling is. Aan het slot van zijn betoog richt Van Praag - lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid - zich rechtstreeks tot de overheid met het advies op de ingeslagen weg te keren alvorens geheel te dwalen. Voorwaar een juist advies dat echter, gezien de praktijk van deze tijd, zonder meer genegeerd zal worden.

De snelheid waarmee overheden en belangenorganisaties de milieuproblematiek hebben omhelsd is onvoorstelbaar groot. De greening van alle politieke groeperingen van extreem links tot uiterst rechts is voltooid in niet veel meer dan tien jaar. De verklaring van de snelheid van deze revolutie is helaas simpel en ligt precies in de door Van Praag gesignaleerde ongezonde snit van milieuheffingen.

Milieuproblematiek is een, ook in Nederland, door rijks-, provinciale en gemeentelijke overheden dankbaar aanvaard geschenk. De fiscus heeft veel geld nodig, en het peil van directe en indirecte belastingen in ons land heeft een dusdanig niveau bereikt dat verdere verhoging politiek niet langer te verkopen is. Wat is nu eenvoudiger dan, gebruik makende van de vrees voor een ongezonde, verstikkende toekomst, de gemeenschap toch te tillen (heffen!). Deze gouden mogelijkheid zal niet zonder zonder meer worden ingeleverd. Er zal een beroep worden gedaan op verantwoordelijkheidszin, solidariteit met toekomstige generaties en, specifiek in ons land, worden gewezen op de bedreiging van werkgelegenheid en sociale zekerheid.

Aangezien, en dat blijkt iedere dag opnieuw, zowel bij overheid als bij kiezersvolk economisch gewin en groei prevaleren boven zorg voor het milieu is het naïef te veronderstellen dat de overheid, voorlopig althans, milieuheffingen zal gebruiken exclusief om milieuschade te herstellen, laat staan die te voorkomen. Voordat het zover is treffen ons eerst milieurampen. Voor een aantal daarvan dat we momenteel ondergaan zijn we ziende blind, andere rampen zijn reeds lang in de maak en komen onafwendbaar op ons af.

    • Willem J.M. van der Linden