CDA: plan-Simons een jaar op proef

DEN HAAG, 31 OKT. De CDA-fractie in de Eerste Kamer wil 1992 beschouwen als een proefjaar voor de ziektekostenplannen van het kabinet (plan-Simons). Als in de loop van het jaar blijkt dat de reorganisatie van de gezondheidszorg niet de gewenste effecten oplevert, waaronder kostenbeheersing, dan moeten de plannen alsnog worden bijgesteld. De PvdA in Eerste en Tweede Kamer voelt niets voor een proefjaar.

Het voorstel van de CDA-senatoren is de inzet van de besprekingen tussen de fracties van het CDA in Eerste en Tweede Kamer en staatssecretaris Simons (volksgezondheid). Zij proberen een compromis te bereiken waardoor een aantal door het kabinet gewenste maatregelen volgend jaar toch kan worden ingevoerd. Morgen zou het kabinet beslissen welke onderdelen van het plan-Simons doorgaan en welke uitgesteld zullen worden.

De CDA-senatoren onderzoeken nog hoe de Eerste Kamer greep kan houden op het verloop van de stelselwijziging in 1992. De Eerste Kamer kan het wetsvoorstel dat invoering van een aantal maatregelen per 1 januari 1992 regelt slechts goedkeuren of verwerpen. Op 19 november behandelt de Eerste Kamer het wetsvoorstel "tweede fase stelselwijziging ziektekostenverzekering'.

Op een mogelijk besluit van Simons om, na de ervaringen in het proefjaar 1992, per 1993 de stelselwijziging verder in te voeren heeft de Eerste Kamer formeel geen invloed meer omdat deze beslissing per Koninklijk Besluit wordt genomen. Vermoedelijk zal Simons zich daarom in de Eerste Kamer politiek moeten committeren aan een aantal expliciete criteria voor verdere invoering alvorens de CDA-fractie met de wet akkoord zal gaan. De Eerste Kamer behoudt de mogelijkheid om de nadere invullingen van de wet die via algemene maatregelen van bestuur worden geregeld te blokkeren.

De inspanningen van de CDA-senatoren zijn er ook op gericht om overheveling van de huisartsenhulp naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) uit te stellen. Het CDA staat op het standpunt dat de kansen op mislukking van de reorganisatie van de gezondheidszorg kleiner worden naarmate er volgend jaar minder maatregelen worden ingevoerd.