Kunstenbond FNV tegen bezuiniging

AMSTERDAM, 29 OKT. De Kunstenbond FNV is "verbijsterd' over de beleidsvoornemens van minister d'Ancona, verwoord in de adviesaanvrage voor het Kunstbeleid 1993-1996. De bond constateert dat de bewindsvrouwe een punt zet achter een periode, waarin de kunstensector relatief werd ontzien. “Botte bezuinigingen gaan schuil achter een gordijn van fraaie woorden”, zegt de bond.

De forse ingrepen in de budgetten, vooral van de regionale orkesten en de operavoorziening, die samen gekort worden voor een bedrag van 9 tot 16 miljoen, tasten volgens de bond de kern van het cultuurbeleid aan. Die kern bestaat er volgens de minister uit dat ieder lid van de samenleving, ongeacht afkomst of maatschappelijke positie, van cultuur moet kunnen profiteren.

De bond vreest verlies van arbeidsplaatsen. De bond beschuldigt de minister ervan verschillende sectoren in het kunstenveld tegen elkaar uit te spelen. Bij de beeldende kunst wordt bijvoorbeeld vier miljoen weggehaald ten bate van de bouwkunst.

Bovendien kiest d'Ancona voor cultuurbehoud en conservering, wat volgens de bond ten koste van nu actieve kunstenaars gaat.