Meeste FNV-bonden akkoord met centraal overleg ziekteverzuim

ROTTERDAM, 28 OKT. Een grote meerderheid van de bij de vakcentrale FNV aangesloten vakbonden zal vanmiddag instemmen met centraal overleg met de werkgevers over het ziekteverzuim. Dit verwachten bestuurders en woordvoerders van de FNV-bonden.

Alleen de Voedingsbond verzet zich tegen onderhandelingen met de werkgevers over zogenoemde "arbeidsvoorwaardelijke prikkels' om het verzuim terug te dringen. De vermoedelijke uitkomst van het FNV-beraad betekent dat waarschijnlijk nog deze week formele onderhandelingen op gang komen tussen de centrale organisaties van werkgevers en werknemers. De andere betrokken organisaties gaven eventueel centraal overleg al eerder het voordeel van de twijfel.

Inzet is te komen tot een centrale aanbeveling aan de onderhandelaars over collectieve arbeidsovereenkomsten om bij ziekte vrije dagen te schrappen in ruil voor doorbetaling van het volledige loon. Daarmee zouden ze kunnen voorkomen dat het kabinet bij de Tweede Kamer een zogenoemd parapluwetje indient, dat werkgevers en werknemers verplicht na afloop van een CAO opnieuw te onderhandelen over aanvullingen op de wettelijke minimum-uitkeringen bij ziekte.

Het interne FNV-beraad was nodig nadat vorige week bleek dat de FNV-bonden verdeeld waren over concessies die aan de werkgevers gedaan zouden kunnen worden. De Voedingsbond, de Vervoersbond en de Industriebond wezen centraal overleg niet af, maar distantieerden zich van een centrale aanbeveling over "arbeidsvoorwaardelijke prikkels'. Zij wilden proberen op eigen kracht de voorgenomen kabinetsingrepen in de Ziektewet in het komende CAO-overleg ongedaan te maken. Het interne FNV-overleg heeft ertoe geleid dat de Vervoersbond en de Industriebond dit voorbehoud hebben afgezwakt.

De Voedingsbond FNV blijft een centrale aanbeveling over inlevering van vrije dagen bij ziekte onverkort van de hand wijzen. “Mensen worden niet minder vaak ziek door ze vrije dagen af te pakken. Daar verwachten we geen enkel heil van”, aldus de woordvoerder van de Voedingsbond. “Wij vinden dat je het als vakbeweging niet kunt maken te gaan onderhandelen met werkgevers over een kabinetsplan waartegen je eerst wekenlang te hoop bent gelopen.”

Bij de overige vakorganisaties is de animo voor een centrale aanbeveling nauwelijks veel groter. Toch acht men het de moeite van het proberen waard om indiening van het gewraakte parapluwetje te verijdelen.