Ziekenfondsraad is een gezaghebbend orgaan

AMSTELVEEN, 25 OKT. Hoewel de Ziekenfondsraad algemeen wordt beschouwd als een van de belangrijkste adviesorganen in de gezondheidszorg, kan staatssecretaris Simons (volksgezondheid) met alle gemak adviezen van de raad naast zich neerleggen.

De Ziekenfondsraad bestaat uit 39 stemgerechtigde leden en twee waarnemende leden uit de patiëntenbeweging (LPCP) zonder stemrecht. Behalve de twee leden van de LPCP zijn er zeven door de minister van WVC aangewezen onafhankelijke leden (kroonleden), onder wie de voorzitter die telkens voor een periode van drie jaar wordt benoemd. In de raad hebben de organisaties van werkgevers (VNO, NCW en de landbouworganisatie KNLC) zeven leden, evenals de organisaties van werknemers (FNV, CNV, MHP) de ziekenfondsen (VNZ) en de vertegenwoordigers van beroepsgroepen en instellingen in de gezondheidszorg (artsen, apothekers, tandartsen en ziekenhuizen). De uitvoerders van de Algemene Wet Bijzonder Ziektekosten, onder wie de organisatie van particuliere ziektekostenverzekeraars KLOZ en de ambtenarenverzekeraar KPZ, hebben vier zetels in de raad.

De Ziekenfondsraad adviseert de overheid sinds 1947. De huidige taak en samenstelling werden in 1966 geregeld. De belangrijkste taken zijn het desgevraagd of uit eigen beweging de minister adviseren of voorlichten over onderwerpen die met de ziekenfondsverzekering te maken hebben en toezicht houden op het beheer en de administratie van de ziekenfondsen.

De Ziekenfondsraad is ook belast met het toezicht op de uitvoering door ziektekostenverzekeraars van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de wet die tot en met 1995 wordt uitgebouwd tot een voor iedereen verplichte ziektekostenverzekering.

Bij de Ziekenfondsraad, die zijn hoofdkantoor in Amstelveen heeft, werken ongeveer 360 mensen. Zij houden zich vooral bezig met de voorbereiding van adviezen en besluiten van de raad en zijn commissies, en de uitvoering van controle en beheer van de ziekenfondsen. In 1989 bedroegen de exploitatielasten van de Ziekenfondsraad bijna 31 miljoen gulden.