Simons houdt vast aan invoering van ziektekostenplan

AMSTELVEEN, 25 OKT. Tegen het advies van de Ziekenfondsraad in houdt staatssecretaris Simons (volksgezondheid) vast aan zijn plan om het stelsel van ziektekostenverzekeringen vanaf 1 januari 1992 verder te wijzigen.

De raad, die in meerderheid pleit voor uitstel, vindt de risico's te groot om al op 1 januari op een verantwoorde manier nieuwe maatregelen te nemen op weg naar een voor iedereen verplichte ziektekostenverzekering. Met de stelselwijziging is in 1989 een begin gemaakt.

In een reactie op het gisteren uitgebrachte meerderheidsadvies zei Simons uitstel niet uit te sluiten. Mogelijk uitstel is volgens hem afhankelijk van de discussie met de Eerste Kamer die nu, weliswaar schriftelijk, volop aan de gang is.

Het kabinet bespreekt op zijn vroegst volgende week het advies van de Ziekenfondsraad, als duidelijk is of de Eerste Kamer nadere schriftelijke vragen stelt aan Simons over het wetsvoorstel "Stelselwijziging ziektekostenverzekering tweede fase'. Het is vrijwel zeker dat de Senaat, waar de plannen van Simons op breed verzet stuiten (CDA, VVD, D66), geen grote haast zal maken met de behandeling van het wetsvoorstel en over anderhalve week nieuwe schriftelijke vragen aan de staatssecretaris zal voorleggen.

Simons wil op 1 januari onder meer de huisartsenhulp, de geneesmiddelen en de kraamzorg vanuit de bestaande ziekenfonds- en particuliere verzekering overbrengen naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de volksverzekering die tot en met 1995 wordt uitgebreid tot de ziektekostenverzekering voor iedereen. Op 1 januari zouden de verzekeraars voor het vergoeden van voorzieningen uit die AWBZ aan vooraf vastgestelde budgetten worden gebonden. Ook wil Simons bepaalde vormen van zorg op een ander wijze gaan omschrijven, om vervanging van dure door goedkopere hulp (substitutie) mogelijk te maken.

Van de 39 leden van de raad stemden er gisteren 23 voor uitstel en 15 tegen. Voorzitter (en kroonlid) L. de Graaf, die na de vergadering sprak van een belangrijk signaal naar het kabinet, stemde blanco. In het kamp van de tegenstemmers bevonden zich de particuliere ziektekostenverzekeraars (KLOZ), de werkgevers (VNO, NCW), de beroepsgroepen en instellingen (artsen, ziekenhuizen), de vakcentrale MHP en vijf van de zeven kroonleden. Simons kreeg steun van één kroonlid, de ziekenfondsen (VNZ), de ambtenarenverzekeraar KPZ en de vakcentrales FNV en CNV.

Pag 3:

Raad wil uitstel van plan

De patiëntenbeweging, in de Ziekenfondsraad met twee zetels vertegenwoordigd door het Landelijk Patiënten en Consumenten Platform, is bang dat voortzetting van het plan-Simons op 1 januari te grote shocks voor patiënten en verzekerden met zich meebrengt.

LPCP-vertegenwoordiger W. Fransen noemde het gisteren van belang dat de verzekerde en de patiënt zulke schokken bespaard blijven. Hij pleitte voor uitstel. “Er is meer tijd nodig”, aldus Fransen. Kroonlid F.J.M. Werner zei dat de verzekerde geen idee heeft van wat hem bij invoering van de maatregelen te wachten staat. “We zijn er nog niet in geslaagd de samenleving duidelijk te maken hoe en waar men straks hulp kan krijgen en waar men recht op heeft”, aldus Werner, die uiteindelijk voor uitstel stemde: “We moeten een pas op de plaats maken”.

FNV-vertegenwoordigster V. Domela Nieuwenhuis pleitte mede namens de verzekerden juist voor invoering van de door Simons geplande maatregelen per 1 januari. “Chaos komt er helemaal niet”, zo voorspelde zij. Domela Nieuwenhuis zei - in navolging van Simons eerder deze week - dat bij uitstel “de druk van de ketel gaat” bij organisaties die met de veranderingen geconfronteerd worden. Volgens Simons zullen de organisaties bij uitstel rustig achterover gaan leunen.

Nu de roep om uitstel van het plan-Simons steeds luider begint te worden beginnen ook de groeperingen zich te roeren die door uitstel gedupeerd worden. Invoering per 1 januari betekent voor veel ouderen dat ze een lagere ziektekostenpremie gaan betalen. De (katholieke) ouderenorganisatie Unie KBO wees er gisteren in een brief aan de Eerste-Kamerfractie van het CDA op dat uitstel voor veel ouderen “een enorme financiële tegenvaller” zal betekenen. “Nergens blijkt echte betrokkenheid van de CDA-fractie met de ouderen”, aldus de KBO.