Belangrijke onderdelen verdrag EG-EVA

De belangrijkste elementen van het verdrag dat ten grondslag ligt aan de Europese Economische Ruimte (EER), 's werelds grootste gemeenschappelijke markt bestaande uit de Europese Gemeenschap en de Europese Vrijhandels Associatie (EVA).

Vrij verkeer van goederen.

Produkten vervaardigd in een van de 19 landen aangesloten bij de EER kunnen vanaf 1993 vrijwel ongehinderd van het ene naar het andere land worden vervoerd. Het goederenverkeer mag niet worden gehinderd door belastingen en quota-regelingen. Grenscontroles moeten worden versoepeld. Goederen kunnen alleen worden tegengehouden aan de grens uit veiligheidsoverwegingen of als ze een bedreiging vormen voor de volksgezondheid.

Er zijn speciale afspraken gemaakt voor produkten uit de sectoren landbouw en visserij, energie en kolen en staal.

De EG en de EVA moeten nog een stelsel ontwikkelen voor de bepaling van de herkomst, origine, van goederen. Vrij verkeer van personen en diensten.

De inwoners van de Economische Ruimte zullen zich vanaf 1993 vrijelijk in de 19 landen kunnen vestigen en hun beroep uitoefenen. De landen zullen elkaars diploma's erkennen. Zwitserland, dat uiterst strenge immigratie-wetgeving kent, hoeft pas over 5 jaar volledig aan de nieuwe regels te voldoen. Vrijer verkeer van kapitaal

Belemmeringen in het grensoverschrijdende kapitaalverkeer zullen worden versoepeld. Het vrijere kapitaalverkeer geldt voor banken, verzekeringen, telecommunicatie, informatie-diensten en transport. Beperkingen op de aankoop van onroerend goed in EVA-landen en op directe investeringen in die landen worden gehandhaafd. Vrije concurrentie

De EVA-landen zullen de EG-regels op het gebied van vrije concurrentie overnemen. Hierbij gaat het ondere ander om de anti-kartelwetgeving, regels over misbruik van een dominante marktpositie, het verbod op discriminatie bij het verstrekken van overheidsopdrachten, de fusieregels en het subsidie-regime. De EVA-landen zullen een speciale "Raad van Toezicht' instellen, die belast wordt met toezicht op de naleving van de regels die vrije concurrentie moeten waarborgen.

Behalve de wetgeving op het gebied van vrije concurrentie zullen de EVA-landen ook het EG-ondernemingsrecht overnemen, evenals wetgeving op het gebied van consumentenbescherming, onderwijs, het milieu, sociaal beleid evenals onderzoek en ontwikkeling. Staatsmonopolies

Staatsmonopolies zijn in de nieuwe gemeenschappelijke markt verboden. Gemeenschappelijke Instellingen

De gemeenschappelijk markt zal worden bestuurd door een EER-Raad van Ministers, die minimaal twee keer per jaar bijelkaar zal komen. Daarnaast zal de dagelijkse leiding van de Economische Ruimte in handen komen van een ambtelijke commissie.

Er komt een nieuw gerechtshof, gekoppeld aan het Europese Hof van Justitie in Luxemburg, dat zich zal bezighouden met conflicten die uit het EER-Verdrag voortvloeien. Financiële afspraken

De EVA-landen zullen 1,5 miljard Ecu in zachte leningen en 500 miljoen ecu in schenkingen ter beschikking stellen aan de arme landen in de EG. Het geld zal ten goede komen aan Spanje, Portugal, Griekenland en Ierland. Het geld mag alleen worden besteed aan onderwijs- en milieuprojecten. Landbouw en visserij

De EVA-landen zullen hun eigen landbouwbeleid handhaven en niet toetreden tot het systeem van landbouwsubsidies in de EG. Wel is afgesproken dat alle EER-leden zullen streven naar liberalisatie van de handel in landbouwprodukten. Iedere twee jaar zal de vooruitgang in de versoepeling van de handel in landbouwprodukten worden bezien.

Noorwegen en Ijsland zullen vanaf 1993 belastingvrij toegang krijgen tot de EG-vismarkt. In het begin zal het alleen gaan om schelvis en kabeljauw.