Sociale partners overleggen over ingreep in Ziektewet

ROTTERDAM, 21 OKT. Op initiatief van de vakcentrale FNV overleggen de organisaties van werkgevers en werknemers over verzachting van de op handen zijnde ingreep van het kabinet in de Ziektewet. Of het tot formele onderhandelingen komt wordt dinsdagmiddag beslist.

Werkgevers en werknemers tasten de mogelijkheid af van een "centrale' aanbeveling aan hun onderhandelaars die de komende maanden nieuwe collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO's) moeten sluiten. In discussie is onder andere de inlevering bij ziekte van vrije dagen in ruil voor volledige doorbetaling. Verschillende vakbonden staan “huiverig” tegenover het informele centrale overleg. Zij willen de ingreep in de Ziektewet in het aanstaande CAO-overleg “repareren” en vrezen dat dit wordt doorkruist door eventueel centraal overleg.

Het initiatief van de FNV - gesteund door CNV en MHP - vloeit voort uit de discussie die binnen de vakbeweging is gevoerd naar aanleiding van de algemene beschouwingen in de Kamer. Daar kreeg het kabinet ruime politieke steun voor zijn plan om werkgevers de eerste zes weken van het verzuim van werknemers te laten betalen. Verder wil het kabinet dat werknemers per ziekmelding een vakantiedag inleveren. Tenslotte wil het kabinet een streep halen door zogenoemde bovenwettelijke uitkeringen bij ziekte. Dit zijn CAO-afspraken waarin de wettelijke uitkering (70 procent van het laatst verdiende loon) wordt aangevuld, meestal tot 100 procent. Het kabinet zou deze bovenwettelijke uitkeringen af willen schaffen met behulp van een zogenoemd paraplu-wetje. Maar tijdens de algemene beschouwingen moedigde premier Lubbers de sociale partners aan zelf afspraken te maken over "arbeidsvoorwaardelijke prikkels' om het ziekteverzuim terug te dringen. Het kabinet zou dan wetgeving achterwege kunnen laten.

De uitkomst van het Kamerdebat was voor het FNV aanleiding te peilen of werkgevers bereid zijn tot een centrale afspraak om de dreigende ingreep van het kabinet in de Ziektewet te verzachten. “Tot op dit moment zijn er contacten om na te gaan of er onderhandeld moet worden. Het is niet zo dat de FNV nu plotseling een ander standpunt over de Ziektewet inneemt. De vraag waarvoor wij staan is of er wettelijke maatregelen nodig zijn, of dat we er in onderling overleg uit kunnen komen”, aldus FNV-bestuurder H. Muller.

De vervoersbond, de voedingsbond en de industriebond van het FNV hebben weinig fiducie het centrale overleg. 'Arbeidsvoorwaardelijke prikkels', zoals het inleveren van vrije dagen bij ziekte, zijn voor deze bonden onbespreekbaar. Voor de vakcentrale MHP is het inleveren van vrije dagen in ruil voor volledige doorbetaling bij ziekte “bespreekbaar”, mits het aantal vrije dagen eerst wordt uitgebreid en het aantal dagen dat bij ziekte moet worden ingeleverd aan een maximum wordt gebonden.