Washington Post; In de verhoren van Clarence ...

Washington Post; In de verhoren van Clarence Thomas en Anita Hill is dit weekeinde een kans verspeeld.

Dat is de theorie, die door veel mensen werd aangehangen, dat het vreselijke conflict kan worden verklaard uit een verschil in interpretatie van eenzelfde reeks van gebeurtenissen. Een dergelijke uitkomst zou beide partijen in de benoemingszaak van rechter Thomas in staat hebben gesteld hun eigen oorspronkelijke standpunt in deze kwestie te handhaven. Dat is gebaseerd op de theorie dat het alleen maar gaat om tegengestelde opvattingen. Maar die gemakkelijke uitweg is nu afgesloten. Gezien de gedetailleerde, uitgewerkte aanklachten onder ede van Anita Hill, en de onondubbelzinnige categorische ontkenning ervan - onder ede - door Clarence Thomas, is het nu een simpele kwestie van meineed geworden. Eén van de twee liegt onder ede.

Het is daarom des te belangrijker dat de senatoren in de commissie èn het publiek, helder en scherp blijven onderscheiden wat hier aan de orde is. Niet het voorkomen van ongewenste intimiteiten op het werk in Amerika. Algemeen wordt erkend dat dit veel meer voorkomt dan velen hadden verondersteld. Evenmin staat de ernst van seksuele intimidatie ter discussie. Bijna iedereen is het erover eens dat dit een serieus en verwerpelijk vergrijp is. Ook is niet aan de orde of het gedrag waarvan professor Hill rechter Thomas nu beschuldigt, wel het vergrijp ongewenste intimiteiten oplevert. Dat is het geval, en iedereen, rechter Thomas en zijn vurigste aanhangers in de commissie daarbij inbegrepen, zijn het daarover eens. Wat wèl aan de orde is, is niet of de vermeende, afkeurenswaardige voorvallen aanvaardbaar zijn, maar of daarvan inderdaad sprake is geweest.

Eén van de twee hoofdrolspelers in dit drama moet enorm boeten. Er is iets misdadigs gaande. Als het niet rechter Thomas is die liegt, dan zal zijn woede over de vernederingen die hij in dit benoemingsproces heeft moeten ondergaan een nieuwe en sterkere betekenis hebben gekregen. Als het rechter Thomas is die liegt, zal die woede in de annalen van politieke drama's worden bijgeschreven als één van de meest cynische en beschamende vertoningen aller tijden.

Hetzelfde zou gelden voor het beheerste optreden van professor Hill. Als zal blijken dat zij degene is die liegt, dan zal haar gedrag worden beschouwd als een bijdrage aan een verachtelijk soort misleiding.

Er is hier geen oplossing mogelijk in de trant van "de waarheid ligt in het midden', waar het tot compromissen geneigde Congres zo dol op is. Het is het één of het ander en de waarheid moet nu worden achterhaald.

Het is ons niet duidelijk òf de procedures die door de commissie zijn ingesteld de waarheid kunnen achterhalen. We delen het standpunt, dat zo wijd en zijd is uitgedragen, dat dit incidenteel openbare forum, half rechtzaak en half hoorzitting een zeer ongelukkige procedure is voor het behandelen van dergelijke explosieve en beschadigende aanklachten. Maar daar kunnen we nu niet meer omheen.