Milieuministers in EG eens over energieheffing

AMSTERDAM, 14 OKT. De ministers voor milieu in de EG zijn het erover eens dat in 1993 een heffing op energie moet worden ingevoerd. Volgens de Nederlandse minister Alders is het geen vraag meer of de heffing wordt ingevoerd, maar hoe dat zal gebeuren.

Ook de Europese Commissaris voor milieu, Ripa de Meana, heeft vastgesteld dat geen enkele lidstaat principiële bezwaren tegen de heffing maakt.

Onder voorzitterschap van Alders zijn de EG-ministers voor milieu en de EG-commissaris de afgelopen drie dagen in Amsterdam bijeen geweest voor informele besprekingen. Concrete besluiten over de energieheffing zijn in december te verwachten, wanneer de EG-Milieuraad formeel bijeenkomt en dan in het gezelschap verkeert van de ministers voor energie.

De Europese Commissie heeft zich al voor de energieheffing uitgesproken. De prijs voor energie moet volgens de Commissie geleidelijk worden verhoogd, om in 2000 op een niveau uit te komen dat 50 procent hoger is dan nu. Het is de bedoeling dat nationale overheden de meeropbrengst van hogere energieprijzen aan burgers en bedrijven teruggeven in de vorm van belasting- of premieverlaging. Het doel van de heffing is energiebesparing en niet om hogere inkomsten voor overheden te genereren. Toch bestaat de kans dat de opbrengst niet volledig wordt geretourneerd, maar dat een deel ervan wordt besteed aan milieumaatregelen in ontwikkelingslanden. Het is een van de suggesties die de ministers hebben besproken; Alders had het in dit verband over “één, twee procent”.

Een energieheffing in de EG wordt ook beschouwd als een middel om de Verenigde Staten te overtuigen van de noodzaak van maatregelen op het gebied van de uitstoot van kooldioxide (CO2), die als belangrijkste oorzaak van het broeikaseffect wordt beschouwd. Het is een belangrijk thema op de VN-conferentie over ontwikkeling en milieu, volgend jaar in Brazilië. Zonder concrete stappen van het Westen, zo is de overtuiging bij de EG-ministers, zullen de ontwikkelingslanden zeker niet bereid zijn hun energiebehoeften in te dammen.

De milieu-ministers hebben beloofd de komende maanden met CO2-programma's te komen. Vorig jaar hebben zij al afgesproken dat de emissie van CO2 in de EG in 2000 niet hoger mag zijn dan in 1990. De ministers menen dat alleen financiële instrumenten als heffingen niet voldoende zullen zijn. Op korte termijn moeten volgens hen vooral maatregelen worden getroffen om het gebruik van (vracht)auto's te verminderen.