Bewindslieden in spoedberaad bijeen; Eerste Kamer schort het plan-Simons op

DEN HAAG, 9 OKT. De Eerste Kamer heeft gisteren op initiatief van de CDA-fractie de verdere behandeling van de stelselwijziging ziektekostenverzekering opgeschort. Het CDA zet vraagtekens bij de uitvoerbaarheid en de effecten van dit plan van staatssecretaris Simons. De CDA-fractie in de Eerste Kamer vraagt de bewindslieden “zich opnieuw te beraden en te bezinnen op deze grote operatie”.

Vanmiddag zou premier Lubbers tijdens het antwoord van de regering bij de algemene beschouwingen uitvoerig ingaan op de ontstane situatie. Lubbers, vice-premier Kok en staatssecretaris Simons hielden gisteravond na afloop van de eerste termijn van de algemene beschouwingen in de Tweede Kamer spoedberaad.

Door de ongebruikelijke stap van het CDA - uitstel van de beraadslagingen aanvragen gekoppeld aan een verzoek om nadere bezinning op de stelselwijziging - is het zeer twijfelachtig geworden of op 1 januari huisartsenhulp, geneesmiddelen en kraamzorg kunnen worden overgeheveld naar de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de volksverzekering die de komende jaren wordt uitgebouwd tot de verplichte ziektekostenverzekering.

In de Tweede Kamer, die in juni onder voorwaarden akkoord ging met het wetsvoorstel "tweede fase stelselwijziging ziektekostenverzekering', reageerden de PvdA'ers Melkert en Van Otterloo woedend op de handelwijze van het CDA.

Melkert wil weten of de coalitie de steun heeft van het gehele CDA. Van Otterloo sluit zelfs een kabinetscrisis niet uit als het CDA niet van opstelling verandert. CDA-woordvoerder Lansink: “Ik vind dat de discussie voortgang moet kunnen vinden en het is de vraag of dat op deze wijze kan.”

In de Eerste-Kamercommissie welzijn en volksgezondheid zouden de fracties gistermiddag de behandeling van het wetsvoorstel dat de voortgang van het plan-Simons regelt schriftelijk voorbereiden. Het Eerste-Kamerlid Boorsma (CDA) las namens zijn fractie een verklaring voor, waarin hij ervoor pleitte de behandeling van het wetsvoorstel op te schorten.

De VVD-fractie - uitgesproken tegenstander van de kabinetsplannen voor de ziektekostenverzekering - steunde dat ordevoorstel, waarmee een meerderheid in de Senaat zich had uitgesproken voor opschorting. CDA en VVD hebben samen 39 van de 75 zetels in de Eerste Kamer.

Senator Ermen (PvdA), voorzitter van de Kamercommissie voor welzijn en volksgezondheid, zou vandaag contact opnemen met Eerste-Kamervoorzitter Tjeenk Willink over de nader te volgen procedure voor het vervolg van de behandeling van het wetsvoorstel.

De bezwaren van het CDA zijn talrijk. Boorsma constateerde dat “de gewenste concurrentie te weinig ruimte krijgt omdat er te weinig prikkels zijn ingebouwd die gericht zijn op kostenbeheersing”.

Pag.3:

Boorsma: in plan te weining concurrentie

De planning tot 1 januari is volgens het CDA "te krap waardoor het gevaar bestaat dat zorgverzekeraars niet op tijd klaar zullen zijn met alle voorbereidingen, terwijl een soortgelijk gevaar bestaat voor de wetgever, waar door voorts het gevaar ontstaat voor chaos". De ziekenfondsen stelden daar vandaag tegenover dat uitstel de chaos juist zal vergroten.

Boorsma, behalve senator hoogleraar openbare financien en lid vna de commissie-Dekker die het kabinet in 1987 adviseerde over de ziektekostenverzekering voor iedereen, verklaarde dat de geplande wijzigingen "te omvangrijk zijn, wat tot te grote onzekerheid leidt en de kans in zich bergt op de introductie van systeemfouten." Volgens Boorsma zijn de leden van de CDA-fractie "eenstemmig, na ampel beraad en met grote bezorgdheid" tot hun beslissing gekomen.