VVD komt met alternatief voor kabinetsplannen

DEN HAAG, 8 OKT. Denivellering, lagere overheidsuitgaven en een verlaging van de BTW van een half procent. Dat zijn de kernpunten van het alternatief beleidspakket dat de VVD als grootste oppositiepartij gisteravond bij monde van fractievoorzitter Bolkestein en de financiële specialisten De Korte en Linschoten heeft gepresenteerd.

Het Centraal Planbureau heeft het alternatief doorgerekend en kwam voor 1992 uit op een lagere werkgelegenheid: 5.000 personen minder dan volgens het scenario van het kabinet. Macro-economisch zijn de verschillen bijna nihil. Daarbij werden echter de gevolgen van het VVD-voorstel om het minimumloon met 30 procent te verlagen buiten beschouwing gelaten, evenals die van het alternatieve WAO-pakket. Het Planbureau acht de arbeidsmarkteffecten van deze maatregelen “meer speculatief van aard”.

In aparte bijlagen berekent het CPB dat de "individualisering' van het minimumloon in 1992 15.000 arbeidsplaatsen kan opleveren en op veel langere termijn 100.000 mensen - vooral vrouwen (partners van werkenden) en allochtonen (laaggeschoolden) - aan werk zou kunnen helpen.

Wat de WAO betreft wil de VVD alle WAO'ers herkeuren, ook de oude gevallen, zodat iedereen onder de verruimde regels van het begrip "passende arbeid' komt te vallen. De VVD maakt geen onderscheid - zoals het kabinet - tussen WAO'ers ouder en jonger dan 50 jaar. Voor de nieuwe gevallen stelt de VVD de maximale duur van een WAO-uitkering gelijk aan die van de WW (maximaal vijf jaar).

De VVD-voorstellen wat betreft de Ziektewet en de arbeidsongeschiktheid leiden in 1992 tot hogere uitgaven dan bij het kabinet (50 miljoen) en in 1994 tot een reductie van bijna 800 miljoen.

De VVD wil de ambtenarensalarissen in 1992 niet met 3 procent maar met 3,75 laten stijgen. De inflatiecorrectie in de loon- en inkomstenbelasting wordt gehandhaafd. De basisaftrek in de inkomstenbelasting wordt echter met 75 gulden minder verhoogd. Het huurwaardeforfait en de benzine-accijns worden minder verhoogd, zij het pas vanaf 1993. De lesgeldverhoging gaat niet door. Voor politie, justitie en jeugdhulpverlening wordt op langere termijn 100 miljoen extra uitgetrokken, evenals voor winstdeling (wet-Vermeend).

Daar tegenover staan forse extra bezuinigingen op de overheidssubsidies (in het bijzonder volkshuisvesting), op de overheidsuitgaven in het algemeen, de sociale zekerheid, ontwikkelingssamenwerking en defensie en het werkgelegenheidsbeleid.