"Vernieuwing Amsterdam loopt gevaar'

AMSTERDAM, 7 OKT. De nieuwste bezuinigingen op volkshuisvesting zijn de dood in de pot voor de stadsvernieuwing. Dat schrijft de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties, de plaatselijke koepel van alle woningbouwverenigingen in een brief aan de Tweede Kamer. Nu de huren telkens 5,5 procent omhoog gaan kan volgens de Federatie de huursubsidie de komende jaren absoluut niet verder worden aangetast. Een steeds groter deel van de woningvoorraad zal anders onbereikbaar worden voor de lagere inkomensgroepen. “Met name in bepaalde na-oorlogse wijken is het risico groot dat ze in een spiraal van verval terecht komen”, aldus een woordvoerder.

Een belangrijk deel van de Amsterdamse stadsvernieuwing bestaat op dit moment nog uit een zogenaamde "kleine beurt', een grondige opknapbeurt waardoor de woningen weer een aantal decennia meekunnen. In de Tussenbalans zijn de subsidies daarvoor afgeschaft, uitgaande van de veronderstelling dat de woningbouwverenigingen die voortaan zelf zouden kunnen betalen uit de hogere huren. Volgens de Federatie staan de extra inkomsten van de Amsterdamse corporaties (de komende vier jaar zo'n 40 miljoen) echter in geen verhouding tot de wegvallende verbeteringssubsidies (ongeveer 90 miljoen).

De ongeveer 150 miljoen die na de Tussenbalans voor dergelijke ingrepen was gereserveerd blijkt in de nieuwe Volkshuisvestingsbegroting gehalveerd te zijn. Bovendien wordt het bedrag ook nog eens over een aantal jaren uitgesmeerd, zodat er voor Amsterdam slechts een 1,5 miljoen overblijft, goed voor nog ongeveer veertig "kleine beurten'. Het afgelopen jaar ging het nog om tweeduizend. “De voorraad op te knappen woningen kunnen we nog wel wegwerken, maar we zullen bijvoorbeeld van particulieren niets meer aankopen. Daarmee komt een belangrijk deel van de stadsvernieuwingsmachinerie tot stilstand”, aldus de woordvoerder.

De gemeente Amsterdam heeft inmiddels bij het ministerie van VROM subsidies aangevraagd voor de bouw en verbetering van in totaal 12.298 woningen. Er zijn plannen ingediend voor de bouw van 2.400 sociale huurwoningen. In het programakkoord van B en W van Amsterdam was gerekend op 7.000.