"Beoordeling universiteiten is verbeterd'

ROTTERDAM, 3 OKT. De manier waarop de universiteiten de kwaliteit van hun onderwijs beoordelen is aanmerkelijk verbeterd. Dat concludeert de Inspectie na bestudering van de rapporten die visitatiecommissies begin dit jaar hebben gepubliceerd. Vergeleken met de visitaties in 1989 zijn die in 1990 beter onderling vergelijkbaar en scherper van toon.

In haar evaluatie van de visitatierapporten constateert de Inspectie dat in het algemeen de faculteiten met de resultaten goed uit de voeten moeten kunnen. In hoeverre ze zich iets aantrekken van de soms gepeperde kritiek dient te blijken uit de jaarverslagen van de universiteiten.

Over drie van de vijf visitaties in 1990 (biologie, rechten en wijsbegeerte) is de inspectie tevreden. Dat is aanzienlijk minder het geval bij de studierichtingen economie en elektrotechniek. De rapportage over het onderwijs bij de economische wetenschappen is niet erg bruikbaar doordat de commissie geen oordeel heeft gegegevn over de inhoud en het niveau van het onderwijs, aldus de inspectie. Zij meent dat het werk van de visitatiecommissie bij elektrotechniek veel van haar waarde haar verloren doordat deze haar rapport als pamflet heeft gebruikt waarin wordt gepleit voor verlenging van de cursusduur.