Newtron vaag over halfjaarresultaat

Newtron heeft volgens marktkringen een onduidelijk persbericht verstuurd wat erop duidt dat het automatiseringsbedrijf mogelijk in het eerste halfjaar een netto verlies heeft geleden.

Uit een summier persbericht blijkt dat het resultaat uit gewone bedrijfuitoefening voor belastingen over het eerste halfjaar is gedaald tot 1,3 miljoen gulden. Dit resultaat is exclusief bijzondere lasten. Newtron meldt echter dat "reorganisatie en strategische heroriëntatie in het eerste halfjaar veel aandacht van het management hebben gevraagd'. De kosten die dit met zich meegebracht hebben, vallen onder de bijzondere last.

Over het hele jaar lijkt Newtron af te stevenen op een kleine winst. Newtron zegt namelijk dat op jaarbasis de buitengewone baten (door bijvoorbeeld verkoop van deelnemingen) de buitengewone lasten zullen overtreffen en “een bescheiden positief resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening wordt voorzien”.

De resultaten staan onder druk “door onder meer de bijzondere problematiek rondom Newtron”.

Bij Newtron moesten in het afgelopen halfjaar nieuwe directeuren en een nieuwe commissaris worden aangesteld; het eigen vermogen daalde onder nul. Er is geen goede vergelijking mogelijk met het eerste halfjaar 1990 omdat Newtron in dat jaar een groot aantal bedrijven heeft geacquireerd. De omzet over het eerste halfjaar kwam uit op 229 miljoen gulden.