Euthanasie in Nederland

In Z van 7 september tracht Paul Hellmann, vooruitlopend op het even later te verschijnen rapport van de commissie-Remmelink, te beschrijven hoe de situatie met betrekking tot de euthanasie in Nederland is.

De schrijver gaat in op conflicten, misstanden, onbegrip en gewetensproblemen die zouden bestaan en wekt de suggestie dat de uitzondering, zo die al mocht bestaan, regel is binnen de ziekenhuizen. Zonder op alle details van het stuk in te gaan wil ik ernstig bezwaar maken tegen de sfeer die wordt geschetst en die voor menig patiënt in ziekenhuis of verpleeghuis tot een onnodige ongerustheid kan leiden.

Als ziekenhuisapothekers voelen wij ons ernstig gegriefd over de beschrijving van de wijze waarop met euthanatica zou worden omgesprongen. Binnen ziekenhuizen hebben, met betrekking tot middelen die voor euthanasie bedoeld kunnen zijn, al enige jaren geleden de Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering van de Pharmacie en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers procedures afgesproken die een zeer zorgvuldige handelwijze bij het afleveren van deze middelen waarborgen. Anders dan beschreven in het artikel, is het uitgesloten dat een verpleegkundige zonder meer een euthanaticum in de apotheek kan halen. De apotheker en zijn assistenten zijn bij ieder recept dat wordt aangeboden en waarvan wordt vermoed dat het voorgeschreven middel tot gevaar voor de patiënt zou kunnen leiden, verplicht (volgens de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening) niet tot aflevering over te gaan. Indien een middel voor euthanasie bedoeld is, zal de (ziekenhuis)apotheker een afgesproken procedure volgen die er onder meer in voorziet dat er tijdig overleg plaatsvindt tussen arts en apotheker, dat de arts de apotheker voldoende op de hoogte stelt van de relevante feiten en dat de apotheker controleert of er een tweede arts geconsulteerd is over de juiste indicatiestelling. Het middel wordt aan de arts persoonlijk ter hand gesteld. Er wordt geregeld dat restanten of eventueel toch niet gebruikte middelen binnen 24 uur door de arts aan de apotheker worden teruggegeven.

In het ziekenhuis wordt uitermate zorgvuldig met euthanatica en euthanasie omgesprongen. Het afleveren van euthanatica gebeurt overigens zeer zelden.