Kamer akkoord met verzekering voor studenten

ROTTERDAM, 27 SEPT. De Tweede Kamer gaat akkoord met de invoering van een standaardpolis voor studenten die zich particulier tegen ziektekosten willen verzekeren.

In 1992 gaan de studenten daarvoor maximaal zevenhonderd gulden betalen. Dit bedrag zal in de jaren daarna geleidelijk aan kunnen worden verlaagd, tot vijfhonderd gulden in 1995. Alleen de VVD stemde gisteren tegen het wetsvoorstel van minister Ritzen (onderwijs) en staatssecretaris Simons (volksgezondheid).

Minister Ritzen kan daardoor in 1992 naar verwachting zo'n 25 miljoen gulden op zijn uitgaven voor de studiefinanciering bezuinigen, doordat hij nu een stijging van de wettelijke premies niet hoeft te compenseren. Deze besparing loopt op tot ruim honderd miljoen gulden in 1995. Die bedragen zijn “niet geraamd en er is uit de aard der zaak geen dekking aanwezig”, zo schrijft Ritzen in de nota waarmee hij de schriftelijke voorbereiding van de parlementaire behandeling afrondde. Door verlaging van de vergoeding die zo'n 65.000 studenten ontvangen van bijna 990 gulden tot zevenhonderd gulden, spaart Ritzen nog eens zo'n twintig miljoen gulden uit. Dat geld heeft hij nodig om de premie te compenseren die studenten in het ziekenfonds moeten gaan betalen.

De verzekeringsmaatschappijen moeten alle studenten met studiefinanciering die zich voor een ziektekostenverzekering aanmelden accepteren. De premie van zevenhonderd gulden is niet voldoende om de kosten te dekken. Volgens een raming van Ritzen komen zij in 1992 zo'n 55 miljoen gulden tekort. Dat tekort willen de bewindslieden wegwerken door de premies van alle particulier verzekerden met ongeveer 12,50 gulden te verhogen.

VVD-Kamerlid Kamps leverde gisteren scherpe kritiek op deze aanpak. Zij noemde het onjuist dat een kleine groep, de particulier verzekerden, “op moet draaien” voor tekorten bij de studiefinanciering. Volgens haar zou het voor de hand hebben gelegen als Ritzen de financiële gevolgen van een kostendekkende polis voor zijn rekening had genomen. Zij wees er daarbij op dat eenderde van de particulier verzekerden een inkomen heeft dat onder de loongrens van het ziekenfonds ligt en een aanzienlijk deel (middenstanders) verdient zelfs minder dan het minimumloon.

Ritzen zei in de Kamer dat volgens hem het tekort voor de verzekeraars aanzienlijk lager zal uitvallen. Dat zou kunnen gebeuren als veel studenten net zoals nu bij hun ouders medeverzekerd blijven. In dat geval zou de premieverhoging voor de niet-studenten misschien wel helemaal achterwege kunnen blijven.