Mr. K.F. Haak is met ingang van 1 september 1991 ...

Mr. K.F. Haak is met ingang van 1 september 1991 op eigen verzoek eervol ontslag verleend als rechter in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam, onder dankbetuiging voor de door hem in rechterlijk betrekkingen bewezen diensten.

Haak is met ingang van de dag van indiensttreding, niet vallende vóór 1 september 1991 benoemd tot rechter-plaatsvervanger in de arrondissementsrechtbank te Rotterdam.