Katoenproducenten hoopvol gestemd

Hoewel China, 's werelds grootste katoenproducent, afwezig was en de Sovjet-gedelegeerden geen betrouwbare cijfers konden geven, is de onlangs gehouden 50ste jaarvergadering van het Internationaal Adviescomité voor Katoen (International Cotton Advisory Committee - ICAC) in de Turkse badplaats Antalya in opperbeste stemming verlopen.

Het ICAC dat met zijn 34 lidstaten waakt over de wereld-katoenhandel (jaarlijks goed voor bijna 18 miljard gulden), voorspelt een toename van consumptie en produktie. Gevreesd wordt echter dat de daarmee gepaard gaande voorraadgroei de prijzen onder druk zullen zetten. Hoewel sinds mei sprake is van prijsdaling, vertoont het verloop van de katoenprijs blijkens de grafiek de afgelopen twintig jaar een opgaande lijn, die in de jaren 1984-1985 een hapering liet zien.

De katoenproducenten hopen in het seizoen 1991-1992 met de produktie van 92 miljoen balen een absoluut record te bereiken die met name in de middelfijne en grove kwaliteiten tot uiting zal komen. De produktie van extra-fijne katoenkwaliteiten lijkt daarentegen voor het vijfde achtereenvolgende jaar terug te lopen, doordat Soedan zijn areaal verkleint ten gunste van voedselgewassen en Israel te kampen heeft met irrigatieproblemen. De export van de fijne en extra-fijne katoensoorten uit die landen zal in het seizoen 1991-1992 naar verwachting met vijftien procent afnemen.

Hoewel de Volksrepubliek China niet in het ICAC is vertegenwoordigd, speelt het land in alle berekeningen de hoofdrol. Volgens schatting van het ICAC zal China 22 miljoen balen oogsten tegen in het seizoen 1990-1991 20,7 miljoen balen. Het gebruik van katoen in dat land zal in de komende twee jaar met een miljoen balen toenemen, de helft van de mondiale consumptiegroei.

In de Verenigde Staten is kortgeleden de verkoop van 325.000 balen katoen aan de Volksrepubliek China bevestigd. De Chinese verbouwers kampen dit jaar op grote schaal met overstromingsschade; in handelskringen gaat het verhaal dat de jongste importen waarschijnlijk moeten dienen om ondanks interne transportproblemen de voorraden aan te vullen van de in de kustgebieden gesitueerde textielfabrieken. Het ICAC voorspelt dan ook een vermindering van China's katoenimport, en een inkrimping van de wereld-katoenhandel met in totaal 1 miljoen balen tot 22,7 miljoen balen.

Terwijl enkele industrielanden zich vanuit een recessie lijken te herstellen wordt voorspeld dat de wereldconsumptie in 1991 een record van 89 miljoen balen zal laten zien. De in de wereld beschikbare voorraden bereikten in augustus naar schatting totaal 29 miljoen balen, een miljoen balen meer dan een jaar tevoren. Van die katoenvoorraad van 29 miljoen balen zijn naar schatting 17 miljoen balen in het bezit van fabrieken in katoenproducerende landen, terwijl 5 miljoen balen de door producerende landen toegezegde exporten vertegenwoordigen. Van het restant (7 miljoen balen) aan vrij beschikbare voorraad zijn 2,4 miljoen balen aanwezig in de Sovjet-Unie.

De onzekerheid omtrent de produktie in de Sovjet-republieken is dan ook een van de belangrijkste factoren die bepalend zal zijn voor de katoenprijs. De Sovjetproduktie, in 1990 nog 12 miljoen balen, zal naar algemene verwachting volgend jaar met tenminste tien procent dalen. De Oosteuropese landen namen voorheen meer dan de helft van de katoenexport uit de USSR op; maar nu dwingen de ineenstorting van het Comecon-handelsstelsel en de ongewisse betrekkingen met de centrale Sovjetoverheid de katoenproducerende republieken om uit te zien naar nieuwe handelskanalen.

""Je kunt tegenwoordig geen deur opendoen of er komt via ruiltransacties Sovjet-katoen uit en niemand weet tegen welke prijs,'' zegt Ray Butler, hoofdredacteur van Cotton Outlook, het voornaamste katoenvakblad.

De belangrijkste producerende regio in Oezbekistan kampt met ernstige verzilting, die de wisselbouw verstoort. Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van landbouw stelt dat het aandeel van de Sovjet-Unie in de wereldkatoenproduktie verder zal afnemen.

Andere producenten zoals Soedan zullen ook in produktie achteruitgaan, nu dringende voedselbehoeften de Soedanese regering dwingen meer grond voor het produceren van voedselgewassen te bestemmen. De Pakistaanse export zal ook teruglopen, naarmate de groeiende textielindustrie in dat land steeds meer van de binnenlandse produktie afneemt. Pakistan, in 1988 met 3,8 miljoen balen 's werelds tweede exportland, zal in 1992 vermoedelijk nog geen miljoen balen uitvoeren.

Australië, een van de meest efficiënte producenten, is thans de op twee na grootste exporteur. Aan officiële zijde meent men echter dat de drastische groei die de Australische produktie sinds 1980 heeft doorgemaakt, nu ten einde is. Door gebrek aan nieuw bouwland zal de export in 1992 hooguit 1,9 miljoen balen bereiken.

Intussen zoekt Oeganda internationale steun voor de herleving van zijn katoenproduktie, die na jaren als semi-staatssector nu weer in particuliere handen is beland. Ook de export van Egypte lijkt te zullen toenemen nu de regering is overgegaan op een meer realistisch prijsbeleid in het kader van door de Wereldbank opgelegde economische hervormingen.

Op de korte termijn worden de oogstresultaten verwacht uit de Verenigde Staten , 's werelds grootste katoenexporteur.

Als gevolg van overstromingen in de Mississippi-delta is een deel van het areaal niet beplant. Bovendien lijden de katoenstruiken in Texas onder een hardnekkige bladluis die de katoenstruiken aantast en de opbrengst reduceert. Na een late start profiteren de Amerikaanse producenten nu echter van weersverbetering, zegt Russel Barlowe, economisch katoen-deskundige bij het Amerikaanse departement van landbouw.

Het ziet ernaar uit dat de Amerikaanse voorraden aan het eind van het jaar 400.000 ton hoger zullen uitvallen. Op basis daarvan wordt van officiële zijde nu voor 1992 een vermindering van het katoen-areaal voorspeld, conform de landbouwwet van 1990, die de verhouding tussen voorraden en verbruik reguleert in de verhouding van 30 op 100. Het bericht dat het ministerie van landbouw zijn oogstverwachting voor september heeft verhoogd tot 17,9 miljoen balen, leidde tot een verdere daling van de Cotlook A-indexprijs met 2 dollarcent tot 0,69 dollar.

Financial Times

    • John Murray Brown