Europese Commissie wil heffing op energie

DEN HAAG, 26 SEPT. De Europese Commissie wil een energieheffing invoeren voor burgers en bedrijfsleven. Binnen het Nederlands kabinet bestaat hierover onenigheid. Minister Alders (milieubeheer) vindt dat energie-intensieve bedrijven bij de strijd tegen het broeikaseffect niet moeten worden ontzien zoals Brussel wenst. Minister Andriessen (economische zaken) is het wèl eens met de Commissie. Dit deelden woordvoerders van de ministers vanmorgen desgevraagd mee.

Gisteren stelde de Commissie, het dagelijks bestuur van de EG, voor een belasting op energie in te voeren. De heffing zou moeten ingaan per 1 januari 1993 met een begin van 3 dollar per vat olie, dat nu bijna 20 dollar kost. Tot de eeuwwisseling zou de heffing jaarlijks met één dollar moeten stijgen tot 10 dollar.

Europees commissaris Carlo Ripa di Meana (milieu) rekende gisteren in Brussel voor dat aardgas in 1995 gemiddeld 7,9 procent duurder zal worden en in 2000 11,9 procent. Benzine zal respectievelijk 5,3 en 9,6 procent in prijs stijgen.

Volgens de milieucommissaris maakt de belasting onderdeel uit van plannen van de Commissie om burgers en bedrijfsleven aan te sporen tot zuiniger energieverbruik, en om het "broeikaseffect' tegen te gaan. De Gemeenschap heeft zich ten doel gesteld de uitstoot van kooldioxyde (CO2), het belangrijkste "broeikasgas', in het jaar 2000 te stabiliseren tot het niveau van 1990.

De hoogte van de heffing varieert afhankelijk van koolstofgehalte en calorische waarde van de energiebron. Alleen milieuvriendelijke energiebronnen zoals windenergie zijn vrijgesteld. Voor steenkool, als meest vervuilende energiebron, bedraagt de heffing volgens Ripa di Meana veertien dollar per vat olie-equivalent en voor kernenergie vijf dollar.

De Europese Commissie wil energie-intensieve bedrijfstakken van de heffing vrijstellen zolang hun Japanse en hun Amerikaanse concurrenten niet een soortgelijke heffing moeten betalen. Japan voelt wel voor een heffing, maar de VS reageren nog afhoudend. In Nederland stelde minister Andriessen tot dusver dat zo'n heffing er alleen mag komen in het kader van een Europese aanpak en als de concurrentiepositie van de Nederlandse energie-intensieve industrie niet wordt geschaad. Minister Alders vindt echter dat een EG-heffing nauwelijks zin heeft als de energie-intensieve industrie (petrochemie, staal, aluminimum, cement, glas en papier) wordt gevrijwaard.

De belasting is niet bedoeld om de EG-kas te spekken. De nationale regeringen zullen de belasting mogen innen. Het staat hun vrij om door middel van belasting- of prijsmaatregelen buiten de energie-sector het effect van de heffing te compenseren. Komende dinsdag vergadert de EG-milieuraad onder leiding van minister Alders voor het eerst over de energieheffing.

In Nederland heeft een groep van zeven grote bedrijven onlangs geprotesteerd tegen het voornemen om in 1993 een heffing op energie in te stellen, omdat ons land hiermee uit de pas zou lopen. Volgens de Miljoenennota wordt de opbrengst van de energieheffing gebruikt om de lastendruk op arbeid te verlichten.