V-raad bespreekt embargo Joegoslavië

NEW YORK, 24 SEPT. Zeer waarschijnlijk al morgenmiddag zal de Veiligheidsraad op ministerieel niveau een speciale vergadering wijden aan de kwestie-Joegoslavië. In een ontwerp-verklaring, voorbereid door de Veiligheidsraadsleden België, Frankrijk en Engeland, wordt Joegoslavië een dwingend wapenembargo opgelegd, terwijl verder alle door de Europese Gemeenschap en de Westeuropese Unie genomen en voorbereide maatregelen worden ondersteund.

De ontwerp-resolutie constateert dat het voortduren van het geweld in Joegoslavië “een bedreiging van de internationale vrede en veiligheid” is. Van alle betrokken partijen wordt geëist dat zij onmiddellijk alle vijandelijkheden stopzetten. Zij dienen, zo staat er, hun onenigheid te regelen via de door de Europese Gemeenschap georganiseerde vredesconferentie. Secretaris-generaal Perez de Cuellar wordt opgedragen contact te onderhouden met de EG, de WEU, de Joegoslavische partijen om het conflict te bespreken en daarover op korte termijn aan de Veiligheidsraad verslag uit te brengen.

Op dit moment is nog onzeker of van de vijf permanente leden China de resolutie zal ondersteunen of dat zij - gezien repercussies die dit kan hebben voor de Chinese bemoeienisssen met Tibet - zich van stemming zal onthouden. In het bijzonder Frankrijk, dat op dit moment de Veiligheidsraad voorzit, en Duitsland hebben de afgelopen dagen gepleit voor een vergadering van de Veiligheidsraad over Joegoslavië. Vanmorgen zou de Duitse minister Genscher nog met zijn Chinese collega ontbijten, om hem te overtuigen van de noodzaak van een resolutie over Joegoslavië. De Sovjet-minister Boris Pankin is er in de afgelopen dagen door Genscher en Dumas toe overgehaald om de noodzaak van de vergadering te onderschrijven. Hij ondersteunt de bijeenkomst maar doet dat, zeggen ingewijden, niet van harte.

Een hindernis voor de conferentie werd gisteren door de Joegoslavische federale regering - de enige van de Joegoslavische partijen die op de Algemene Vergadering in New York is vertegenwoordigd - weggenomen. Minister van buitenlandse zaken Budimir Loncar vroeg formeel zelf om een vergadering van de Veiligheidsraad. Daarmee werden de bezwaren ondergraven van veel landen, ook binnen de Europese Gemeenschap, die de kwestie een binnenlandse aangelegenheid vinden, waarmee de Verenigde Naties geen bemoeienis hebben.